Înscrierea la concursul de admitere are loc la sediul facultăţii.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Taxa de înscriere este de 150 RON şi se achită la orice bancă sau sucursală de bancă în contul       BCR Sector 5,

Cod IBAN: RO 03 RNCB0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

Chitanța de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului și depusă la dosar în original, cu semnătura și ștampila băncii emitente.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Actele care se anexează cererii de înscriere sunt următoarele:

1) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2011);
2) Certificatul de naştere, în copie legalizată;
3) Adeverinţă medicală-tip, în original, din care să rezulte ca persoana este aptă pentru profilul sau specializarea pentru care candidează;
4) Trei fotografii tip buletin de identitate pe suport de hârtie fotografică;

5) BI sau CI în copie;
6) Chitanţa de plată a taxei de înscriere, în original, cu semnătură și ștampila băncii emitente sau acte care să justifice scutirea de la plata taxei de înscriere:

a.copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

b. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)

c. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a susţinătorilor legali

d.  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti (în activitate, pensionat sau decedat).
7) Dosar plic alb.

Admitere 2011: Declararea candidaţilor admişi şi repartizarea pe locuri

După terminarea concursului de admitere, se va afişa lista candidaţilor, în ordine descrescătoare a mediilor obţinute. Primii 130 de candidaţi vor fi declaraţi admişi pe locurile de la buget. Aceştia sunt obligaţi ca, în 48 de ore de la afişarea rezultatelor, să aducă la sediul facultăţii diploma de bacalaureat în original (în cazul în care nu au depus-o la înscriere). Candidaţii admişi pe locurile bugetate care nu aduc diploma de bacalaureat în original, în termenul stabilit, pierd locul respectiv, care va fi ocupat de următorul candidat de pe listă


 
Admitere 2011: Acte necesare pentru inscrierea la concurs (Facultatea de Jurnalism Bucuresti)
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*