Consultanta IMM: Pasi pentru inregistrarea unei afaceri – societate comerciala

Aspectele privind constituirea, inregistrarea si functionarea societatilor comerciale sunt reglementate de catre:

 • Legea nr.31/1990 pivind societatile comerciale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare
 • Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
 • Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatilor notariale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvolatrea de intreprinderi mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile ulterioare,
 • HOTARARE nr.1344 din 2002 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si a tarifelor pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
 • HOTARARE nr. 1047 din 2003 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de înregistrare si ale certificatului de înregistrare în registrul comerţului,
 • HOTARARE nr. 1346 din 2002 privind serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pa langa tribunale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
 • HOTARARE nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor în suma fixa pentru serviciile prestate de notarii publici în vederea înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor
 • HOTARARE nr. 616 din 27 iunie 2001 privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a încheierii judecatorului delegat la înregistrarea comerciantilor si a actului constitutiv, vizat de judecatorul delegat
 • HOTARARE nr. 573 din 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor
 1. 1.     Stabilirea obiectului de activitate

Obiectul de activitate trebuie stabilit avand în vedere H.G. nr.656/1997 privind aprobarea clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat în Monitorul Oficial nr.301 din 5 noiembrie 1997, actualizat prin Ordinul Institutului National de statistica nr. 601/2002 publicat in Monitorul Oficial nr. 908 din 13 decembrie 2002.

2. Intocmirea actului constitutiv

 • SNC si SCS se constituie prin contract de societate
 • SA, SCA si SRL se constituie prin contract de societate si statut

Contractul de societate si statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Denumirea „act constitutiv” desemneaza, în baza Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atat înscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii.

Actul constitutiv trebuie sa contina prevederi referitoare la:

 • Identificarea partilor contractante;
 • Identificarea viitoarei societati comerciale: denumirea sau firma, forma juridica, sediul si emblema societatii;
 • Caracteristicile societatii: obiectul de activitate, durata societatii, capitalul social;
 • Coducerea si gestiunea societatii;
 • Drepturile si obligatiile asociatilor;
 • Sediile secundare ale societatii;
 • Dizolvarea sau lichidarea societatii.

3. Actul constitutiv nu este supus obligativitatii încheierii în forma autentica, putand avea forma unui înscris sub semnatura privata, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a) cand printre bunurile subscrise ca aport în natura la capitalul social se afla un teren;

b) cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei, pentru obligatiile sociale;

c) cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

4. Înregistrarea societatii comerciale

Inregistrarea societatilor comerciale se face prin Biroul Unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunale.

Inregistrarea se face numai în baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti definitive.

Solicitantul va completa o cerere de înregistrare tip, pe care o va depune la Biroul unic, pe baza acesteia declansandu-se procedurile necesare pentru înregistrarea si autorizarea functionarii societatilor comerciale.

În termen de 20 de zile de la înregistrarea cererii va fi eliberat certificatul de înregistrare a comerciantului, care cuprinde si codul unic de înregistrare.

Cererea va fi însotita de urmatoarele documente necesare înregistrarii, prevazute de H.G. nr.1345 /2002:

 • Act constitutiv/ Act administrativ/ Act aditional
 • Hotarare adunare generala
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Dovada sediu social /sucursala
 • Dovada capital social
 • Împuternicire/ Procura
 • Dovada disponibilitate firma
 • Dovada taxa registru
 • Dovada taxa publicare în M.Of
 • Copii acte de identitate si de:
 • Dovada efectuarii varsamintelor în conditiile actului constitutiv
  • Actele care probeaza dreptul de proprietate asupra aporturilor în natura la capitalul social, iar în cazul în care     printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate, daca titularul cererii îl detine
  • Actele constatatoare ale operatiunilor încheiate în contul comerciantului si aprobate de asociati în conditiile legii

Activitatile de asistenta acordate solicitantilor la cererea si pe cheltuiala acestora, in structuri distincte de Biroul unic, vor include urmatoarele servicii:

a) obtinerea rezervarii firmei si,dupa caz a emblemei comerciantului, efectuarea, în numele titularului cererii, a varsamintelor reprezentand aportul în numerar la capitalul social;

b) redactarea actului constitutiv si a actelor modificatoare ale acestora, obtinerea de autentificarii sau, dupa caz, a darii de data certa acestuia;

c) redactarea si obtinerea declaratiei pe proprie raspundere a fondatorilor, a administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca îndeplinesc conditiile prevazute de lege si a darea de data certa pa declaratie;

d) indrumare pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si autorizare a comerciantului,

e) indrumare pentru intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare.

Dovada intabularii bunurilor imobile este necesara numai în cazul în care acestea sunt subscrise ca aport în natura la capitalul social.

În aceasta situatie, la cererea si pe cheltuiala titularului cererii, Biroul unic are obligatia de a presta urmatoarele servicii:

a) obtinerea evaluarii, prin expertiza, a bunului:

b)obtinerea certificatului constatator de sarcini, cu care, eventual, este grevat bunul respectiv.

În situatia în care se apeleaza la serviciile unui avocat, documentatia necesara în vederea înregistrarii potrivit prevederilor art.35 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se depune la Biroul unic pentru obtinerea certificatului de înregistrare si autorizare a functionarii.

Pentru serviciile efectuate la solicitarea comerciantilor, Biroul unic percepe, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1344/2002, urmatoarele tarife in LEI: [tarife.pdf]

În anexa la certificatul de înregistrare vor fi cuprinse, dupa caz, urmatoarele avize, autorizatii si/sau acorduri necesare pentru autorizarea functionarii societatilor comerciale:

 • a) Avizul si/sau autorizatia pentru prevenirea sau stingerea incendiilor (p.s.i.), emise de brigazile si grupurile de pompieri militari;
 • b) Avizul si/sau autorizatia sanitara, emisa de directiile de sanatate publica teritoriale;
 • c) Autorizatia sanitara veterinara, emisa de directiile sanitare veterinare teritoriale;
 • d) Acordul si/sau autorizatia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;
 • e) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.

Avizele, autorizatiile si/sau acordurile cuprinse în anexa la certificatul de înregistrare, se elibereaza de autoritatile competente, prin reprezentantii lor la Biroul unic, reprezentanti care au drept de semnatura si care colaboreaza cu institutiile pe care le reprezinta. În vederea eliberarii avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor necesare pentru autorizarea functionarii societatilor comerciale, autoritatile competente vor evalua sediul social al comerciantului si vor transmite reprezentantilor lor în Biroul unic, în termen de 10 zile de la data pronuntarii încheierii judecatorului delegat, un referat în care se va mentiona una din urmatoarele situatii:

 • a) comerciantului nu-i este necesar în aceasta etapa respectivul aviz, acord sau autorizatie, caz în care reprezentantii delegati vor consemna acest fapt în pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare;
 • b) comerciantul îndeplineste conditiile pentru eliberarea documentelor mai-sus mentionate, caz în care reprezentantii delegati vor completa anexa la certificatul de înregistrare cuprinzand avizele, autorizatiile si/sau acordurile necesare pentru autorizarea functionarii comercintului;
 • c) comerciantul nu îndeplineste conditiile pentru eliberarea documentelor mai-sus mentionate, caz în care se vor arata neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite, Biroul unic avand obligatia sa comunice aceste constatari solicitantului.

În cazul neeliberarii unuia sau mai multor avize, autorizatii si/sau acorduri, comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obtinere a acestora, în termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitarii din nou a acelor taxe pentru care referatele de evaluare contin concluzii negative. Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la reluarea procedurii de autorizare a functionarii cu plata integrala a taxelor aferente.

Eliberarea certificatului de înregistrare si a anexei la acesta da dreptul comerciantului sa-si înceapa activitatea.

Firma este numele sau denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. Termenul „firma” utilizat in legislatia romana este echivalent cu „nume comercial” din legislatiile altor state.

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen.

Firma trebuie: sa fie disponibila – adica sa nu fie deja inregistrata in registrul comertului sau rezervata anterior de alti solicitanti; sa fie distinctiva – adica sa nu fie o denumire generica; sa fie licita – sa nu incalce o dispozitie imperativa a legii privind ordinea publica sau bunele moravuri, si in general, limitele concurentei loiale; sa fie scrisa in primul rind in limba romana; sa nu cuprinda o denumire utilizata in sectorul public; sa respecte regulile de compunere prevazute de lege.

Obtinerea verificarii disponibilitatii firmei si/sau emblemei si rezervarea lor se fac prin Biroul unic, inainte de intocmirea actelor constitutive (contra cost). Pentru o verificare orientativa a valabilitatii firmei Camera de Comert si Industrie a pus la dispozitie, pe Internet, un site in care numele de firma dorit poate fi cautat printre toate firmele inregistrate in prezent la Registrul Comertului. Adresa este roleg.ccir.ro.

Rezervarea firmei si/sau emblemei se face pe o perioada de 3 luni de la data inregistrarii cererii. Daca in acest interval de timp societatea comerciala nu s-a inregistrat in registrul comertului trebuie sa solicitati, contra cost, la Biroul unic prelungirea rezervarii.

Verificarea si rezervarea firmei/emblemei se pot efectua :

 • la nivelul firmelor inregistrate pe aria unui judet sau a municipiului Bucuresti;
 • pe raza mai multor judete;
 • la nivel national.

Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face, dupa caz, cu contract de vanzare-cumparare;contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997); contract de asociere in participatiune; contract de leasing imobiliar; contract de comodat, de uz, uzufruct; certificat de mostenitor; extras din cartea funciara. Daca s-a stabilit sediul intr-un imobil cu destinatia locuinta, care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996: este necesara schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si potrivit legii este obligatoriu sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor, sau daca nu exista asociatia proprietarilor se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.

Actul constitutiv desemneaza actele prin care se constituie o societate si care pot fi: contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla; contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata; statut, pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic; contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Actul constitutiv poate fi redactat de intreprinzatorul insusi, insa se poate apela si la un avocat, un notar public sau la Oficiul de asistenta din cadrul Camerei de Comert si Industrie.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont