Regulamentul este preluat de pe site-ul dedicat centrului de consiliere educationala si profesionala a universitatii Ovidius Constanta.

CONSTITUIRE ŞI IDENTIFICARE

Articolul 1
Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională, denumit în continuare Centrul, este o unitate academică direct subordonată Senatului Universităţii, fiind constituit în vederea asigurării asistenţei de specialitate în rândul studenţilor în domeniul vocaţional, al adaptării la exigenţele mediului universitar şi într-un plan mai larg la solicitările specifice vieţii.
Centrul poate presta servicii de profil, pe bază de contract, către alte instituţii şi organizaţii din mediul educaţional sau economic.

Articolul 2
Sediul Centrului este situat în incinta Universităţii „Ovidius” din Constanţa, B-dul Mamaia nr. 124.

Articolul 3
Centrul se constituie pe o perioadă nedeterminată şi poate avea insemne proprii.

MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE

Articolul 4
Misiunea Centrului este de a ajuta studenţii să identifice traseul educaţional şi vocaţional cel mai compatibil cu aspiraţiile şi capacităţile individuale, ca o parte integrată a programului lor academic. În acest scop deviza demersurilor Centrului este aceea a nondirectivităţii, respectiv a sprijinirii persoanelor consiliate să formuleze, ele însele, opţiuni educaţionale şi vocaţionale pe baza cunoaşterii temeinice a potenţialului propriu, a motivaţiei lor dominante, în acord cu realităţile economice şi sociale, în vederea obţinerii la nivel individual a unor rezultate deosebite pe durata formării, la locul de muncă, în familie şi în viaţă, cu repercursiuni pozitive la nivelul societăţii în ansamblul ei.
Centrul contribuie la promovarea în rândul beneficiarilor serviciilor sale a reformei învăţământului universitar pe baza principiilor Reuniunii de la Bologna oferind studenţilor şi altor persoane interesate, informaţii atât despre studiile universitare şi postuniversitare, cât şi despre programe post-doctorale şi de cercetare.

Articolul 5
Centrul are ca obiective:
– Facilitarea atingerii de către studenţi a unei mai bune autocunoaşteri şi autoaprecieri;
– Obţinerea unei mai bune relaţionări între studenţi, între studenţi şi personalul didactic şi nedidactic, consecutiv cu creşterea nivelului de participare la îndeplinirea obiectivelor Universităţii;
– Elaborarea unor trasee educaţionale individuale cât mai indivizualizate;
– O explorare cât mai productivă de către studenţi a alternativelor educaţionale şi de carieră;
– Integrarea şi comportarea cât mai adecvată a studenţilor în viaţă şi pe piaţa muncii;
– Intensificarea relaţiilor dintre studenţii universităţii şi organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale, private sau cu capital de stat ca potenţiali ofertanţi de locuri de muncă;
– Includerea activităţii Centrului în circuitul naţional şi european al acţiunilor de consiliere profesională şi educaţională;
– Susţinerea participării membrilor Centrului la manifestări ştiinţifice, conferinţe, seminarii, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, legate de obiectivele Centrului;
– Cooperarea cu alte centre de consiliere din ţară şi străinătate.

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CENTRULUI

Articolul 6
Structura Centrului cuprinde:
– Director;
– Referenţi cu specializare în psihologie;
– Specialişti în orientare profesională şi educaţională, atestaţi de către Comisia de Psihologie Educaţională a Colegiului Psihologilor din România;
– Specialişti în consilere psihologică, atestaţi de către Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România;
– Alte cadre didactice care dovedesc cunoştinţe şi abilităţi de îndrumare a demersurilor studenţilor de a continua studiile, în ţară sau în străinătate, în vederea unei cariere de succes;
– Reprezentanţi ai studenţilor;
– Studenţi din anul terminal ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cooptaţi pe bază de voluntariat, în virtutea performanţelor academice şi a interesului pentru activitatea de orientare profesională şi educaţională.

Articolul 7
Conducerea Centrului este asigurată de un director, numit prin Hotarâre a Biroului Senatului, din rândul personalului didactic al Universităţii, cu salarizarea în regim de cumul.
Directorul Centrului trebuie să aibă gradul didactic de profesor sau conferenţiar universitar.
Atribuţiile directorului Centrului sunt următoarele:
– Întocmeşte Programul anual de activitate al Centrului şi îl înaintează spre aprobare Senatului Universităţii;
– Urmăreşte îndeplinirea Programului anual de activitate;
– Identifică surse de autofinanţare pentru dezvoltarea Centrului;
– Gestionează problemele curente;
– Reprezintă Centrul în relaţia cu diferitele entităţi ale Universităţii „Ovidius”
– Reprezentă Centrul în relaţiile cu organizaţii economice şi instituţii interesate de serviciile de orientare educaţională şi profesională;
– Răspunde de întocmirea Fişei postului pentru personalul retribuit, angajaţi pe bază de contract individual de muncă sau în regim de cumul;
– Controlează şi îndrumă personalul din subordine.

Articolul 8
Activitatea de permanenţă a Centrului este asigurată de personal angajat pe bază de concurs, referenţi cu specializarea psihologie sau psihopedagogie.
Numărul referenţilor este aprobat prin Hotărâre a Senatului Universităţii. Atribuţiile referenţilor sunt precizate în Fişele posturilor de a căror întcmire răspunde directorul Centrului. În principal aceste atribuţii sunt următoarele:
– Redactarea Programului anual de acţiuni;
– Redactarea Raportului anual de activitate;
– Redactarea documentelor cu caracter de sinteză, raportări, informări solicitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
– Întreţinerea la zi a bazei de date referitoare la ofertele de muncă şi la opţiunile studenţilor şi absolvenţilor Universităţii;
– Întreţine şi adaptează pagina de internet a Centrului potrivit dinamicii oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii şi a celor de informare oferite de instituţii şi organizaţii care operează în domeniu;
– Participă la acţiunile de prospectare a pieţei muncii, studii de marketing ocupaţional, cercetări de teren în domeniul dinamicii locurilor de muncă, a mobilităţii forţei de muncă, etc.
– Colectează şi centralizează informaţiile privitoare la nivelul de ocupare al absolvenţilor Universităţii;
– Oferă consultanţă studenţilor şi absolvenţilor în domeniul educaţional şi ocupaţional, odată cu obţinerea atestatului de la Colegiul Psihologilor;
– Se preocupă pentru dezvoltarea fondului de informaţii în domeniul ocupaţional şi educaţional al compartimentului de documentare al Centrului;
– Se preocupă de păstrarea în bune condiţii atât a patrimoniului propriu cât şi a celui utilizat pe bază de convenţie;
– Se preocupă de implementarea bunelor practici în relaţie cu beneficiarii serviciilor Centrului, în concordanţă cu standardele ştiinţifice, cu deontologia profesiei de psiholog şi cu prevederile Codului etic al Univesităţii;
– Păstrează evidenţa serviciilor zilnice prestate de personalul Centrului.

Articolul 9
Specialiştii în domeniile Orientării Şcolare şi Profesionale, consilierii carierei, consilierii educaţionali, alţi specialişti sunt atraşi, în regim de cumul, din rândul personalului didactic.
Personalul atras are următoarele atribuţiuni care sunt formulate detaliat în Fişele posturilor:
– Îndrumă, fiecare în domeniul său de competenţă, activitatea personalului cu statut de angajat permanent al centrului;
– Participă în calitate de expert, în aria sa de competenţă, la studiile şi cercetările cuprinse în Programul anual de activiatte al Centrului;
– Oferă consultanţă studenţilor, altor persoane interesate, potrivit ariei sale de competenţă atestată de Colegiul Psihologilor.

Articolul 10
Centrul desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
– Evaluarea psihologică a studenţilor şi a altor categorii socio-profesionale care se adresează Centrului pentru consiliere;
– Informarea clientului cu privire la structura sa de personalitate, precum şi privitor la interesele sale dominante;
– Furnizarea de informaţii pertinente cu privire la oportunităţile educaţionale şi/sau ocupaţionale;
– Interviul nondirectiv de consiliere şi de identificare a compatibilităţilor;
-Consilierea psihologică şi psihoterapia formelor de dezadaptare specifice mediului universitar (deprecierea randamentului în învăţare, nevroze reactive de suprasolicitare, stresul examenelor, etc.);
– Informarea solicitanţilor cu privire la programe şi burse oferite în ţară şi în străinătate;
– Identificarea oportunităţilor de angajare pe durata studiilor şi, mai ales, după absolvirea acestora;
– Menţinerea la zi a bazei de date cuprinzând ofertele instituţiilor cu rol de formare şi de specializare, complementare pregătirii universitare, precum şi oferta locurilor de muncă;
– Controlează şi îndrumă activitatea personalului angajat şi a celui ocupat în regim de colaborare.

PATRIMONIU

Articolul 11
Spaţiile ocupate de Centru sunt proprietatea Universităţii „Ovidius”. Atribuirea acestor spatii se face in baza hotararii Senatului.
Centrul va dispune o repartizare optimă a personalului în spatiile deţinute, astfel încat să se asigure o desfăşurare corespunzătoare a activităţilor, în concordanţă cu prevederile normelor de autorizare a activităţilor de orientare în carieră şi consiliere psihologică emise de Colegiul Psihologilor din România.

Articolul 12
În furnizarea serviciilor sale de evaluare şi asistenţă psihologică, Centrul utilizează aparatura şi laboratoarele Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Utilizarea acestor resurse va avea loc pe baza unei conventii de colaborare încheiată între cele două părţi.

RELAŢIA CU MEDIUL ACADEMIC

Articolul 13
Centrul duce la îndeplinire hotărârile Senatului Universităţii şi participă alături de celelalte entităţi la realizarea politicii Senatului pe linia activităţilor academice şi de asigurare a calităţii.

Articolul 14
Centrul realizează activităţile sale specifice pe baza unor bune relaţii de colaborare cu celelalte entităţi didactice şi administrative ale Universităţii.

Articolul 15
Centrul desfăşoară activităţile sale de orientare profesională şi consiliere educaţională adresate studenţilor pe baza consultării reprezentanţilor organizaţiei studenţilor.

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 16
Adoptarea şi modificarea prezentului regulament poate fi efectuată la propunerea conducerii Centrului prin Hotărâre a Senatului Universităţii.
Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senatul Universităţii.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont