Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse acordate în baza Protocolului de colaborare între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România și Ministerul educației al Republicii Moldova pentru anii de învățământ 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015, pentru anul universitar 2013-2014:
Art. 1, alin. 3
– 100 de locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de licență, Ciclul I (sistem Bologna);
Procesul de admitere pentru studiile de licență se va realiza în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova și Metodologiile proprii ale universităților.
– 50 de locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de masterat, Ciclul II (sistem Bologna);
– 50 de locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de doctorat, forma de învățământ cu frecvență;
– 100 de luni de bursă pentru mobilități academice, stagii de practică, stagii de documentare la elaborarea tezelor de licență, de masterat și de doctorat și stagii de formare – specializare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, universitar și de cercetare.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru bursele de studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral, aprobat prin OMEdC nr. 5541/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010.

INFORMAŢII
Admiterea la studii în învățământul superior de stat se va realiza conform metodologiei de admitere elaborate de fiecare Parte, potrivit legislației interne în vigoare.
Partea primitoare asigură:
– Toate facilitățile prevăzute de legislația internă în vigoare pentru cetățenii proprii (www.edu.md);
– Asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo- epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.
Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional şi o bursă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor (al cărei cuantum se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei naționale).
Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă – a se vedea site-ul www.edu.md.
Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe
(http://www.mae.ro/travel-alerts).

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ)
1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România.
2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, următoarea calitate:
a) elevi în clasa a XII-a;
b) studenţi la studii universitare de licenţă / de masterat la învăţământul de zi;

c) doctoranzi, forma cu frecvenţă;
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenţi, în perioada de rezidenţă finanţată de M.E.N.;
f) cercetători.
3. candidaţii au, la momentul plecării la studii în străinătate, una din calităţile menţionate la punctul 2. Fac
excepţie de la această prevedere persoanele care vor urma în străinătate (prin bursa obţinută) studii
universitare complete de licenţă, de masterat sau de doctorat.
4. candidaţii cunosc cel puţin o limbă străină acceptată de partea externă pentru stagiu.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Dosarul în limba română:
1. Formular de înscriere la concurs pentru o bursă acordată în cadrul acordurilor de colaborare bilaterală sau
oferită în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2013 – 2014 (www.roburse.ro).
2. Curriculum Vitae.
3. Proiect de studiu/cercetare/creaţie artistică care justifică, în 2-10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum şi aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă
în străinătate, astfel: motivaţie, justificare; obiective clare, precise, fezabilitate; activităţi prevăzute în vederea realizării obiectivelor; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunoştinţelor dobândite; concordanţa cu lucrările elaborate anterior; încadrare şi validare în programul de studiu/cercetare; tema proiectului poate fi o dezvoltare, derivare, continuare a lucrării de licenţă, disertaţiei, tezei de doctorat sau poate fi o temă nouă.
4. Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituţiei de unde provine
candidatul, semnat de conducătorul instituţiei – rector (pentru universităţi) sau director (pentru şcoli, licee sau
institute de cercetare) – şi înregistrat la registratura instituţiei respective.
5. Acordul conducerii instituţiei din reţeaua Ministerului Educaţiei Naționale de unde provine candidatul,
pentru obţinerea unei burse de studii în străinătate, semnat de conducătorul instituţiei – rector (pentru
universităţi) sau director (pentru şcoli, licee sau institute de cercetare) – şi înregistrat la registratura instituţiei
respective.
6. Recomandări din partea a doi profesori universitari, personalităţi în domeniul în care se solicită bursa.
7. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în
ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi publicate în ţară şi
în străinătate (titlul, editura, anul), traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor. Se anexează copii
ale lucrărilor reprezentative, diplomelor obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul
artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale,
olimpice etc.)
Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente şi punctată
corespunzător baremelor stabilite, dosarele se primesc şi intră în etapa evaluării academice, cu pierderea
punctajului alocat .
8. Copii ale actelor de studii, autentificate de notarul public: foi matricole, situaţii şcolare, diplome
(bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, master, doctorat), certificate.
9. Atestat sau certificat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine
acceptate de partea externă pentru stagiu.
10. Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru
efectuarea stagiului de studii în străinătate.
11. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs.
12. Documentul privind acceptarea candidatului de instituţii de învăţământ superior sau institute de
cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, la studii sau stagii de cercetare,
dacă este solicitat de partea externă.
13. Copie buletin de identitate sau carte de identitate.

14. Copie certificat de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul).
15. Copia paşaportului.
16. Copia chitanţei sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau
prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
Cod fiscal: 26318777
CONT: RO24TREZ7015009XXX010625
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională:
1. Curriculum Vitae.
2. Proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică.
3. Recomandările din partea a doi profesori universitari.
4. Lista de lucrări.
5. Copia legalizată a actelor de studii.
6. Certificatului medical.
Informaţii suplimentare privind întocmirea dosarului se pot găsi pe site-ul www.edu.md.

Dosarul de candidatură complet se depune (direct sau prin curier) sau se transmite prin poştă cu
confirmare de primire la Registratura A.C.B.S. din strada Caransebeş nr. 1, et. 7 (A.C.B.S. / Secretariat)
sector 1, Bucureşti, până la data de 01 aprilie 2013.

Calendarul desfăşurării concursului:
Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 01 aprilie 2013
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă 02 – 10 aprilie 2013
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă 11 – 12 aprilie 2012
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă 15 aprilie 2013
Evaluarea candidaturilor 16 aprilie – 10 mai 2013
Selecţia candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor 13 – 14 mai 2013
Depunerea contestaţiilor la evaluarea candidaturilor 15 – 17 mai 2013
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 20 – 24 mai 2013

NOTĂ:

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului pot suferi modificări, în funcție de
solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi
desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.roburse.ro.
2. Decizia finală privind acordarea burselor aparține părții externe.
3. Transportul internaţional al tinerilor nominalizaţi pentru cursuri de vară în anul universitar 2013-2014,
se poate acorda de M.E.N., prin A.C.B.S., în limita bugetului aprobat și cu respectarea restricțiilor
bugetare.

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont