ASE Bucuresti, Cazarea studentilor in camine in anul universitar 2011 – 2012

CAZAREA CADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Prezenta  Metodologie  este elaborată  în  conformitate  cu  Regulamentul  privind  reprezentarea  si activitatea socială a studenţilor, partea a II-a, „Activitatea socială a studenţilor”, Capitolul  al VI-lea, Cazarea în căminele studenţeşti art. 47-73.

CapitoluL I
DISPOZIŢII  GENERALE

Art.  1.(1).    Conform  art.  61  din  Regulamentul  privind  reprezentarea  si  activitatea socială a  studenţilor,  denumit  în  continuare  Regulament,  categoriile  de  participanţi la programele de  licenţă,  masterat  şi doctorat,  beneficiari  ai  locurilor de cazare  în  căminele  studenţeşti,  respectiv ordinea de prioritate la repartizarea acestora, sunt următoarele:
a) Studenţii străini bursieri ai statului român și cei incluși în mobilitățile internationale  interuniversitare.
b) Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din case de copii sau din plasament  familial,
c) Studenţii ale căror familii realizează venituri pe membru de familie situate sub cel  minim pe economie, precum şi cei care reprezintă cazuri sociale (în  limita a 10% din  numărul locurilor de cazare).
d) Studenţii care se află în evidenţele dispensarului studenţesc, şi atestă, cu certificate  medicale vizate de acesta, că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de HG  558/1998,  Anexa  2,  art.  8,  lit.  c), şi anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de  malabsorbţie  gravă,  cardiopatii  congenitale,  hepatită  cronică,  insuficienţă  renală  cronică, epilepsie, glaucom, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau sunt  bolnavi  de  SIDA  (netransmisibili),  spondiloză  anchilozantă,  paralizii  şi  alte  handicapuri  locomotorii.  Pentru  studenţii  înmatriculaţi  în  anul  I  de  licenţă  sau  masterat,  adeverinţele medicale vor  fi  comparate  cu  cele  prezentate  în  dosarul  de  admitere.
e) Studenții de la alte universități incluși în programele de mobilități interuniversitare  în cadrul Consorțiului ”Universitaria„.
f) Studenţii români de la programele  de  licenţă,  masterat  şi doctorat  finanţaţi  de  la  buget  sau cu taxă,  precum  şi studenţii străini fără bursă şi fără taxă, în funcţie de  rezultatele profesionale.
g) Studenţii români sau străini cu taxă, în funcţie de rezultatele profesionale.
(2). În limita locurilor disponibile pot fi cazaţi studenţii români şi străini de la programele de  licenţă, masterat şi doctorat, cu taxă, care se află într-o situaţie socială deosebită.
(3). Familiile compuse din studenţi vor fi cazate în spaţii adecvate, având prioritate cazurile  în care ambele persoane sunt studenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti.   Numărul camerelor destinate acestui scop va fi anunţat anterior începerii precesului de cazare.
(4). Gradul de confort al locurilor de cazare repartizate studenţilor menţionaţi la alin. 1, art. 1.  se va stabili în funcţie de rezultatele lor profesionale, de gestionarea eficientă a căminelor şi  de gravitatea afecţiunilor dovedite prin documente legale.
(5).  Nu vor fi cazaţi în cămin studenţii care:
a) au înstrăinat locul de cazare;
b)  au  comis  alte  abateri  de  la  prevederile  regulamentelor  de  cămin  şi  au  fost
sancţionaţi în anul universitar anterior;
c) au înregistrat întârzieri repetate în ce priveşte plata regiei de cămin.
Art.  2.(1).  Conform  art.  57  din  Regulament,  locurile în căminele studenţeşti sunt repartizate
fiecărei facultăţi în funcţie de ponderea studenţilor  finanţați de  la  buget  (licenţă, masterat și
doctorat),  cu domiciliul stabil în provincie, în numărul total al studenţilor din provincie de la
aceste  programe  din  Academia  de  Studii  Economice.  Pentru  studenţii admişi în anul I de
licenţă şi masterat în sesiunea iulie-august 2011, această pondere se stabileşte la 60%.
(2).  Alocarea  locurilor  de  cazare, în cadrul fiecărei facultăţi, pe ani de  studii şi, în cadrul
acestora pe programe  şi pe trasee de specializare, se face pe baza unui algoritm similar cu cel
folosit la art. 2, alin.1 .
Art.  3.(1).  Repartizarea  studenților  în căminele studenţeşti se va face, în limita locurilor
disponibile,  în ordinea mediilor şi a preferinţelor exprimate de studenţi în cererile de cazare.
Se va urmări, în măsura posibilităţilor, păstrarea studenţilor în aceleaşi camere pe  care  le-au
ocupat şi în anul (anii) universitar (i) anterior(i), dacă aceștia au solicitat acest lucru în cererea
de cazare la rubrica observaţii.
(2).  Rezultatele profesionale se exprimă prin media aritmetică obţinută prin ponderarea
notelor obţinute de studenţi la disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute în planul de
învăţământ cu numărul de puncte credit. Notele la disciplinele facultative nu se iau în calcul la
media în baza căreia se repartizează locurile de cazare. Media se calculează inclusiv pentru
studenţii care nu sunt integralişti. Absenţele la examen se echivalează cu nota unu.
Art  4.(1).  Structurile organizatorice implicate în procesul de cazare sunt următoarele :
Comisia de avizare a rezultatelor cazării, Direcţia Socială, Serviciul Cazare Studenţi și
Comisia de Cazare.
(2).  Comisia de Cazare funcţionează la nivelul ASE şi este responsabilă cu repartizarea
locurilor  de  cazare  pe  facultăți, pe ani și de studii şi, în cadrul acestora, pe  programe  şi pe
trasee  de  specializare  şi cu  managementul  întregului proces de cazare. Aceasta are  în
componenţă un preşedinte şi 25 –    30  studenţi, desemnaţi de către Senatul Studenţesc,
provenind de la toate facultăţile,  în funcţie de numărul de locuri repartizate.  Comisia  de
Cazare  efectuează  repartizarea  locurilor  în  cămine  în  conformitate  cu  prevederile  din
Regulament aprobat de Senatul  Academiei de Studii Economice şi cu cele din  Metodologia
de cazare aprobată de Biroul Senatului.
(3). Serviciul Cazare Studenţi asigură logistica întregului proces de cazare (inclusiv primirea
dosarelor medicale). Primirea dosarelor medicale se face la sediul Serviciului Cazare Studenţi
în perioada  5 – 9 septembrie 2011. Dosarele sociale se depun la secretariatele facultăţilor în
perioada 11 – 15 iulie 2011 (pentru actualii ani I şi II de la  programele de licenţă și doctorat şi
anul  I  de  la  programele  de  masterat) şi în perioada 5  –  9  septembrie  2011, pentru studenţii
admişi în anul I de licenţă,  masterat  și doctorat   acestea fiind depuse şi pentru obţinerea
burselor sociale). Situaţiile cu dosarele sociale în care s-a optat pentru obţinerea unui loc de
cămin sunt preluate de către Serviciul Cazare Studenţi de la secretariatele facultăţiilor până pe
14 septembrie 2011.
(4).  Serviciul Cazare Studenţi va remite  lista  cu  studentii  care  reprezinta  cazuri  medicale
Cabinetului  Medical  Moxa  care  v-a  realiza  ierarhizarea  cazurilor  medicale, în funcţie de
gravitatea bolilor .
(5).  Serviciul Cazare Studenţi va întocmi lista studenţilor care au comis abateri cu privire la
prevederile regulamentului de cămin şi le va înainta Comisiei de Cazare, până pe  15  aprilie
2011, respectiv 9 septembrie 2011.
(6). Direcţia Socială  va  întocmi  lista studenţilor care au  înregistrat întârzieri repetate  la plata
regiei de cămin şi o va înainta la Serviciul Cazare Studenţi, până pe 4 aprilie 2011, respectiv 1
septembrie 2011. De asemenea, aceasta va asigura condiţiile de locuit în cămine şi va efectua
cazarea efectivă a studenţilor, strict pe baza hotărârilor Comisiei de Cazare.
(8). După încetarea activităţii Comisiei de Cazare, atribuţiile acesteia vor fi preluate de către
Serviciului Cazare Studenţi.
(9).  Comisia  de  avizare  care  funcționează  la  nivelul Senatului  ASE  este  formată din
Prorectorul  responsabil  cu  activitatea  socială  şi  relaţiile  cu  organizaţiile  studenţeşti,
Preşedintele Senatului Studenţesc şi 3 membri ai Senatului ASE. Aceasta validează rezultatele
cazării, după fiecare etapă a procesului de cazare.
(10).  Comisia de avizare a rezultatelor cazării, Direcţia Socială, Serviciul Cazare Studenţi și
Comisia de Cazare răspund de activitatea lor în faţa Biroului Senatului.
Art. 5.(1). Din totalul locurilor de cazare repartizate fiecărei facultăţi, Comisia de Cazare  va
aloca  10% pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale  și  medicale.  Criteriile  care  stau  la
baza  stabilirii  cazurilor  sociale  sunt  asimilate  celor  care  sunt  luate  în  calcul  la  acordarea
burselor  sociale,  iar gradul de confort al locului de cămin alocat este stabilit în funcţie de
rezultatele profesionale.
(2).  Din totalul locurilor de cazare repartizate fiecărei facultăţi, Comisia de Cazare  va  aloca
34%  pentru  studenţii care dobândesc acest statut prin concursul de admitere în anul I (la
programele  de  licenţă şi  masterat) şi pentru studenţii care au beneficiat de burse Erasmus în
anul universitar 2010-2011.
(3).  Cazarea acestor categorii de studenţi se face în luna  septembrie,  iar  alocarea  locurilor
pentru cazurile medicale se va face, proporţional, în toate căminele repartizate  fiecărei
facultăţi.
(4).  Analiza şi soluţionarea dosarelor sociale şi medicale se efectuează de către Comisia de
Cazare, prin ierarhizarea acestora la nivel de facultate.
Art.  6.  Mediatizarea informaţiilor privitoare la cazare se face de către Serviciul  Cazare
Studenți  prin afişarea,  în varianta electronică,  pe  site-ul  http://social.ase.ro/,  a  numărului  de
locuri  de  cazare  alocate,  a  criteriil  folosite pentru repartizarea locurilor de cazare şi a  altor
prevederi ale metodologiei de cazare.

Capitolul II
CAZAREA STUDENŢILOR DE LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

Art. 7. (1) Studenţii din anii I și II de la programele de licenţă şi anul I de  la programele de
masterat  ai  anului  universitar  2010-2011  care  doresc  cazarea  în căminele ASE,  în  anul
universitar 2011-2012, vor completa cererile de cazare  în variantă electronică, accesând site-ul http://social.ase.ro/, în perioada 21 martie – 08 aprilie 2011. Formularul electronic (Anexa
nr. 1) va fi activ până pe data de 08 aprilie 2011. Formularul permite indicarea persoanelor cu
care aplicantul ar dori să locuiască în cameră.
(2) Departamentul informatic va afisa pe site-ul http://social.ase.ro/ pe data de 09 aprilie lista
cu studentii care au depus cerere de cazare în format electronic. Studenții care nu se regasesc
pe această listă, mai pot depune o cerere in format fizic la Serviciul Cazare Studenți(Str.
Frumoasă, nr.31, cam13) în perioada 09 – 10 aprilie 2011, între orele 10.00 – 14.00.
Art.  8.(1).  Candidaţii admişi  în  anul  I  de  studii  la  programele  de  licenţă şi masterat în
sesiunea  iulie-august  2011,  care  doresc  cazarea  în căminele ASE,  în  anul  universitar  2011-2012,  vor  completa  cererile  de  cazare  în variantă  electronică,  în  perioada  15  august  –  5
septembrie 2011, accesând site-ul http://social.ase.ro/. Formularul electronic (Anexa nr. 1) va
fi activ până pe data de 5 septembrie 2011.
(2). Studenţii de  la programele de  licenţă şi masterat, cu taxă, care dovedesc că au o situaţie
socială deosebită, vor depune cereri de cazare la  Serviciul Cazare Studenți, în perioada 5 – 9
septembrie  2011.  Repartizarea  locurilor  de  cazare  se  face,  în  limita  locurilor  disponibile,  în
perioada de redistribuire.
(3) Departamentul informatic va afisa pe site-ul http://social.ase.ro/ pe data de 6 sepetembrie
lista  cu  studentii  care  au  depus  cerere  de  cazare  în  format  electronic.  Studenții  care  nu  se
regasesc pe această listă, mai pot depune o cerere in format fizic la Serviciul Cazare Studenți
în perioada 7 – 8 septembrie 2011.
Art. 9. Studenţii familişti, cu ambii membri ai familiei studenţi la cursurile cu frecvență , vor
depune  la  Serviciul  Cazare  Studenţi  cereri  de  cazare,  însoţite  de  copia  legalizată  a
certificatului de căsătorie,  în  perioada    5  –  9  septembrie  2011. Dacă unul dintre membrii
familiei este student la o altă universitate, va prezenta în setul de documente adeverinţa care
atestă că este student şi că nu a primit loc de cazare la universitatea respectivă,  împreună cu
copia dupa actul de identitate.
Art. 10.(1). Studenţii de la programele de licenţă, masterat și doctorat sunt obligaţi să verifice
dacă cererile de cazare depuse în variantă electronică au fost încărcate. Comisia de cazare nu
răspunde de neîncărcarea acestor cereri.
(2). Studenţii care întâmpină probleme la încărcarea cererii în format electronic, trebuie să se
adreseze Departamentului Informatic, sala 2111, până pe data de 08 aprilie 2011, respectiv 5
septembrie 2011.
(3). Studenţii care nu şi-au încărcat cererile în termenele stabilite, pot depune cereri de cazare
în  perioada  de  redistribuire  a  locurilor  de  cazare  (1  –  6  octombrie  2011).  Media  de  cazare
luată în calcul va fi cea ponderată aferentă anului universitar 2010-2011, respectiv  media de
admitere.
Art. 11.(1). Comisia de Cazare va prelucra cererile de cazare după următorul program:
a) 11 – 15 aprilie 2011, pentru actualii ani I şi II de la programele de licenţă şi anul I
de la programele de masterat;
b) 12 – 16 septembrie 2011, pentru studenţii admişi în anul I la programele de licenţă
şi masterat.
(2). Repartizarea locurilor în căminele studenţeşti se va face, în limita locurilor disponibile, în
ordinea mediilor şi a preferinţelor exprimate de studenţi în cererile de cazare. Media de cazare
se va stabili astfel :
a) pentru studenţii  din  anul  I  de la programele de licenţă  şi masterat, admişi în
sesiunea iulie-august 2011, media este cea obținută în conformitate cu metodologia de
admitere;
b) pentru studenţii  din anul I de la programele de masterat, admişi  în   sesiunea iulie-august  2011,  media de cazare este cea obţinută la concursul de admitere,  prioritate
având studenţii de la buget;
c) pentru viitorii studenţi din anul II de la programele de licenţă și masterat, admişi în
sesiunea  iulie-septembrie  2010,  media  de  cazare  este  cea  ponderată  aferentă
semestrului I din anul universitar 2010-2011,  indiferent de statutul studentului (buget
sau taxă);
d) pentru viitorii studenţii din anul III de la programele de licenţă, media se calculeazã
astfel:  M  =  (2M2009  –  2010+MS12010  –  2011)/3,  unde  M2009  –  2010  este media ponderată a
rezultatelor  obţinute în anul universitar 2009 –  2010,  iar  MS12010  –  2011   este  media
ponderată aferentă semestrului I din anul universitar 2010-2011.
Art. 12.(1). Studenții aflați în mobilităţi cu durata de un semestru universitar, beneficiază de
rezervarea  locului  repartizat în căminele ASE,  în baza unei cereri, însoţite de  contractele  de
cazare  în  original,  depuse  la  sediul  Serviciului  Cazare  Studenţi,  în  perioada  01  –  29
septembrie 2011, fără a achita regia de cămin pe durata mobilităţii. Pe durata mobilităţii, locul
rezervat va fi alocat, pe perioadă determinată.
(2) Studenții care nu respecta procedura de la articolul 12.(1) vor pierde locul de cămin.
(3).  Biroul  pentru  Programe  comunitare va pune la dispoziţia Serviciului  Cazare Studenţi,
până pe 9  septembrie  2011,  lista  studenţilor selectaţi pentru mobilităţi în vederea alocării
optime a spaţiilor de cazare.
(4).  Studenţii care au fost plecaţi cu burse Erasmus pe primul semestru  al  anului  universitar
2010-2011  vor încărca cererea electronic  şi vor prezenta, în perioada 21  martie  –  7  aprilie
2011, la sediul Serviciului Cazare Studenţi, situaţia şcolară din care să rezulte notele necesare
calculului mediei de cazare.
(5).  Studenţii care au fost plecaţi cu burse Erasmus pe semestrul  II  sau  pe  întregul  an
universitar  2010-2011  vor  depune  cererea de cazare împreună cu situaţia şcolară din care să
rezulte  notele  necesare  calculului  mediei  de  cazare,  în  perioada  5  –  9  septembrie  2011,  la
sediul Serviciului de Cazare Studenţi.
Art.  13.  Comisia  de  Cazare  va  lua  măsurile  necesare  pentru  cazarea  în  aceiaşi
cameră/cămin/complex  a    studenţilor care provin din aceeaşi familie (fraţi sau surori), în
condiţiile în care aceştia îndeplinesc criteriile de cazare. Aceştia pot depune cereri de cazare,
la Serviciul Cazare Studenţi, în următoarele perioade:
a)  21 martie – 7 aprilie 2011, pentru actualii ani I şi II de la programele de licenţă şi anul I
de la programele de masterat;
b)  5  –  9  septembrie  2011, pentru studenţii admişi în anul I de la programele de licenţă şi
masterat.

Capitolul III
CAZAREA STUDENŢILOR DE LA PROGRAMELE DE DOCTORAT

Art  14.  (1)  Pentru  studenții de la programele de doctorat finanţaţi de la buget se alocă un
număr de 60  de  locuri, în regim de doi studenți în cameră  (din  care  20  de  locuri  pentru
studenții admiși în anul I,  în  sesiunea  iulie-august  2011).  Cererile  de  cazare  se  depun,  în
variantă electronică, accesând site-ul http://social.ase.ro/, în următoarele perioade:
a)  21 martie – 08 aprilie 2011, pentru doctoranzii din actualii ani I și  II;
b)  15  august  –  5  septembrie  2011, pentru doctoranzii admiși în sesiunea iulie-august
2010.
(2) Departamentul informatic va afisa pe site-ul http://social.ase.ro/ pe data de 9 aprilie 2011,
respectiv  6  septembrie  2011  lista  cu  studentii  care  au  depus  cerere  de  cazare  în  format
electronic. Studenții care nu se regasesc pe această listă, mai pot depune o cerere in format
fizic  la Serviciul Cazare Studenți în perioada 9 – 10 aprilie 2011, respectiv 7 – 8 septembrie
2011.
Art.15.  Repartizarea  locurilor  în  căminele  studenţeşti  se  va  face,  în  limita  locurilor
disponibile, în ordinea mediilor şi a preferinţelor exprimate de studenţi în cererile de cazare.
Media de cazare se va stabili astfel :
a) pentru studenţii  din anul I, admişi  în sesiunea  iulie- august 2011,  media  este cea
obţinută la concursul de admitere;
b) pentru studenţii din anul  II, admişi în sesiunea  iulie-septembrie  2010,  media  este
cea aferentă semestrului I al anului universitar 2010-2011;
c) pentru studenţii din anul III, admiși în sesiunea septembrie 2009,  media este cea  a
anului I de studiu, aferentă anului universitar 2009-2010.
Art.  16.  Studenţii de   la programele de doctorat, care dovedesc că au o situaţie socială
deosebită, vor depune cereri de cazare la Serviciul Cazare Studenţi, în perioada 01  –  06
octombrie  2011.  Repartizarea  locurilor  de  cazare  se  face,  în  limita  locurilor  disponibile,  în
perioada de redistribuire.

Capitolul IV
CAZAREA STUDENŢILOR STRĂINI

Art. 17. Studenţii străini bursieri ai statului român au asigurate  locuri de cazare. Cazarea  lor
se  face  în  etapa  din  luna  septembrie  în căminul Mecanică Fină, cu excepţia celor care, prin
media  obţinută  în  timpul  anilor  de  studii,  se  încadrează  în  numărul  de  studenţi  care
beneficiază de locuri de cazare cu un confort sporit (Complexul Moxa, Complexul Belvedere
– Căminele A6,  A7 şi A8 şi Căminul C1 Tei), care sunt cazaţi în etapa din luna mai (pentru
actualii  studenţi din  anii I şi II de la programele de licenţă şi anul I de la programele de
masterat).
Art.  18.(1).  Studenţii  străini de la programele de licenţă,  masterat  și doctorat  vor  depune
cereri  de  cazare  exclusiv  la  Biroul  Relaţii  cu  Cetăţenii  Străini  din  cadrul  Departamentului
Relaţii Internaţionale  al  Academiei  de  Studii  Economice,  completând  o  cerere,  de  tipul
formularului tipizat prezentat în Anexa 2, însoţită de o copie dupa actul de identitate şi situaţia
şcolară din care să rezulte notele necesare pentru calculul mediei de cazare, de luni până joi,
între orele 900 – 1500
şi vineri, între orele 900 – 1200,  în următoarele perioade :
a)  21  martie  –  4  aprilie  2011,  pentru  actualii  ani  I-II  de  la  programele  de  licenţă şi
doctorat, respectiv anul I de la programele de masterat;
b)  01  –  8  septembrie  2011,  pentru  studenţii admişi în anul I  de licenţă,  masterat  și
doctorat.
(2).  Biroul  Relaţii  cu  Cetăţenii  Străini  confirmă  statutul  studenţilor,  masteranzilor  şi
doctoranzilor  străini, care  au  depus  cererile  de  cazare,  şi înaintează aceste cereri  (inclusiv
copiile după actele  de  identitate), împreună cu lista nominală a solicitanţilor de locuri de
cazare  la Serviciul Cazare Studenţi (care are obligaţia de a încărca în baza de date aceste
cereri), după următorul program:
a)  până la data de 5 aprilie 2011, pentru actualii ani I-II de la programele de  licenţă și
doctorat şi anul I de la programele de masterat;
b) până la data de 9 septembrie 2011, pentru candidaţii admişi în anul I la programele
de licenţă, masterat și doctorat.
(3).  Cererile depuse după expirarea perioadelor prevăzute în prezenta metodologie pot  fi
soluţionate,  în  limita  locurilor disponibile, doar în căminul Mecanică Fină, dacă sunt depuse
până la data de 7 octombrie 2011.
Art. 19.(1). Comisia de Cazare va prelucra cererile de cazare după următorul program:
a) 11 – 15 aprilie 2011, pentru actualii ani I şi II de la programele de licenţă și doctorat
şi anul I de la programele de masterat;
b) 12 – 16 septembrie 2011, pentru studenţii admişi în anul I la programele de licenţă,
masterat și doctorat.
(2).  Repartizarea locurilor în căminele studenţeşti se va face, în limita locurilor disponibile,
în ordinea mediilor şi a preferinţelor exprimate de studenţi în cererile de cazare. Media  de
cazare se va stabili astfel :
a) pentru studenţii  din anul I de la programele de licenţă, admişi în  sesiunea  iulie-august 2011, media este cea obţinută la concursul de admitere;
b)  pentru  studenţii  din anul  I  de  la  programele  de  masterat  și doctorat, admişi  în
sesiunea iulie-august 2011, media de cazare este cea obţinută la concursul de admitere,
prioritate având studenţii de la buget;
c) pentru viitorii studenţi din anul II de la programele de licenţă, masterat și doctorat,
admişi  în  sesiunea  iulie-septembrie  2010,  media  de  cazare  este  cea  aferentă
semestrului I din anul universitar 2010-2011,  indiferent de statutul studentului (buget
sau taxă);
d) pentru viitorii studenţii din anul III de la programele de licenţă, media se calculeazã
astfel:  M  =  (2M2009  –  2010+MS12010  –  2011)/3,  unde  M2009  –  2010  este media ponderată a
rezultatelor obţinute în anul universitar 2009  –  2010,  iar  MS12010  –  2011   este  media
ponderată aferentă semestrului I din anul universitar 2010-2011.
e)  pentru studenţii din anul  III  de  la  programele  de  doctorat,  admiși în sesiunea
septembrie 2009, media este cea a anului I de studiu, aferentă anului universitar 2009-2010.
(3). Studenţii care nu au susţinut examenul de admitere la ASE pot beneficia de loc de cazare
numai în căminul Mecanică Fină.
Art. 20. Studenţii familişti, cu ambii membri ai familiei studenţi la cursurile cu frecvență, vor
depune  cereri  de  cazare, însoţite de copia legalizată a certificatului de căsătorie  la  Biroul
Relaţii cu Cetăţenii Străini,  în  perioada    5  –  9  septembrie  2011. Dacă  unul  dintre  membrii
familiei  este student la o altă universitate, va prezenta în setul de documente adeverinţa care
atestă că este student şi că  nu a primit  loc de cazare  la universitatea respectivă,  împreună cu
copia dupa actul de identitate.

Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE

Art.  21(1).  Repartizarea studenţilor  de la programele de licență,  masterat și doctorat  pe
cămine şi pe camere va fi publicată pe site-ul http://social.ase.ro/, după următorul program:
a)  pe 16 aprilie 2011, pentru actualii ani I şi II de la programele de licenţă şi doctorat,
respectiv anul I de la programele de masterat;
b) pe 17 septembrie 2011,  pentru studenţii admişi în anul I la programele de licenţă,
masterat și doctorat.
(2). Eventualele contestaţii privind modul de repartizare a locurilor de cazare se pot depune,
sub formă de cereri scrise, la Comisia de Cazare, după următorul program:
a)  18  –  20  aprilie  2011, pentru actualii ani I şi II de la programele de licenţă  și
doctorat şi anul I de la programele de masterat;
b)  19  –  21  septembrie  2011,  pentru  studenţii admişi în anul I la programele de
licenţă, masterat și doctorat.
În aceste perioade studenţii se pot întâlni cu membrii Comisiei de Cazare din fiecare facultate
pentru a clarifica aspectele sesizate în contestațiile depuse.
(3).  Analiza contestațiilor  se face de către Comisia centrală de avizare a rezultatelor, iar
rezultatele contestaţiilor sunt comunicate  petenţilor prin afişarea la avizierul unde au fost
comunicate listele cu studenţii cărora li s-au repartizat locuri în căminele ASE  şi pe site-ul
http://social.ase.ro/, după următorul program:
a)  20  aprilie  2011,  pentru  actualii ani I şi II de la programele de licenţă şi
doctorat, respectiv anul I de la programele de masterat;
b)  22 septembrie 2011, pentru studenţii admişi în anul I la programele de licenţă,
masterat și doctorat.
Art.22. Eliberarea legitimaţiilor de cămin şi a contractelor de cazare (după modelul prezentat
în Anexa nr.3) se va face de către Serviciul Cazare Studenţi, pe bază de semnătură, studenţilor
care au solicitat locuri de cazare şi nu au  debite la plata regiei de cămin, după următorul
program:
a)  4  –  13  mai  2011, pentru actualii studenţi din anii  I-II  de  la  programele  de
licenţă şi doctorat, respectiv anul I de la programele de masterat;
b)  26  –  29  septembrie  2011, pentru studenţii admişi în anul I la programele de
licenţă,  masterat  și doctorat,  studenții familiști, cazurile sociale şi medicale şi
pentru studenţii plecaţi cu burse Erasmus în anul universitar în curs.
Art. 23. Contractul de cazare se  încheie pe durata  întregului an universitar. Conform  art. 55
din  Regulament, perioada contractuală minimă este  de  un  semestru  (octombrie  –  februarie,
martie  –  iunie)  de la data încheierii contractului. Studenţii  care  încheie  contractul  de  cazare
devin debitori, cu regia de cămin, pentru un  semestru  de  la  data  încheierii  contractului,  cu
excepția  situaţiilor  în  care  cererile  de  reziliere  a  contractelor  sunt  aprobate  de  către
Prorectorul de resort.
Art. 24. Solicitarea de încetare a contractului de cazare se face pe baza unei cereri depuse la
Serviciul Cazare Studenţi  în  perioada  1  –  15  februarie  2012  şi devine efectivă  începând  cu
luna  martie. Studentul care și-a reziliat contractul de cazare  va prezenta administratorului de
cămin chitanța de plată a regiei de cămin şi cererea aprobată.
Art.  25.(1).  Studenţii repartizaţi  în căminele studenţeşti se vor putea  prezenta să-şi ocupe
locul în perioada 26- 30 septembrie 2011, prezentând administratorului căminului legitimaţia
de cămin, contractul de cazare, în două exemplare, şi chitanţa care atestă plata regiei de cămin
pe prima lună a anului universitar 2011-2012.
(2).  Studenţii străini  de la programele de licență, masterat și doctorat,  bursieri  ai  statului
român, vor prezenta o adeverinţă eliberată de către Biroul Relaţii cu Cetăţenii Străini,  care
atestă statutul acestora.
(3).  Studenții copii  ai  personalului  didactic  aflat  în  activitate,  vor  depune  la  administratorii
căminelor, odată cu prezentarea documentelor de cazare, adeverinţa din care să rezulte că cel
puțin un părinte este membru al personalului didactic (vizată de inspectoratul şcolar),  în
vederea  obținerii facilităţilor prevăzute pentru  cazarea  în cămine  de  prevederile  legale  în
vigoare.
(4).  Studenții copii  ai  personalului  didactic  aflat  în  activitate  vor  beneficia  în  semestrul  I  de
prevederile alin. 3. dacă depun adeverințele până pe 01.10.2011. În cazul în care aceștia depun
adeverințele în perioada de redistribuire a locurilor de cazare vor beneficia de scutire de la
plata regiei de cămin începând cu 01.01.2012.
(5).  Studenţii, copii  ai  personalului  didactic, care pleacă pe primul  semestru cu bursă
ERASMUS  şi vor ocupa un loc de cazare începand cu semestrul II, trebuie să depună
adeverinţa din care să rezulte că cel puțin un părinte este membru al personalului didactic
(vizată de Inspectoratul şcolar), în perioada 1 –  29  septembrie,  în  vederea obținerii de
gratuitate la cazare în cămine, pentru semestrul II al anul universitar 2011-2012.
Art.  26.  Nu  vor  fi  luate  în  considerare  la  cazarea  în căminele  studenţești  contractele  sau
legitimaţii de cămin care au adăugiri sau modificări de orice fel.
Art.  27.(1).  Studenţii care au primit repartiţie în cămin şi nu se prezintă  pentru  a-şi  ocupa
locul,  până  pe  data  de  1  octombrie  2011,  pierd  dreptul  de  a  beneficia  de  locul  de  cazare
repartizat.
(2).  Locurile  disponibilizate  vor  fi  repartizate  de  către  Comisia    de  Cazare,  în  perioada  de
redistribuire, altor studenţi care îndeplinesc condiţiile de cazare, după următorul program :
a) 01-06 octombrie 2011 – depunerea, la Serviciul Cazare Studenţi, a cererilor pentru
redistribuirea locurilor de cazare rămase neocupate;
b) 07-14 octombrie 2011 – prelucrarea cererilor de cazare;
c) 15 octombrie 2011 – afişarea listei cu repartizarea locurilor de cazare ;
d) 17-18 octombrie 2011 – primirea contestaţiilor  depuse de studenți;
e) 19 octombrie 2011 – afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse de către studenţi;
f) 19-21 octombrie 2011– eliberarea legitimaţiilor şi contractelor de cazare;
g) 19-21 octombrie 2011 – cazarea studenţilor în cămine.
(3).  Media de cazare luată în calcul în etapa de redistribuire  a  locurilor  de  cazare  este  cea
ponderată aferentă anului universitar 2010-2011, respectiv media de admitere (pentru anul I).
(4). Repartizarea locurilor la redistribuiri se va face proportional pe facultăți în funcţie de
numărul de cereri ale studenţilor finanțați de la buget.
(5). Noii beneficiari ai locurilor de cazare trebuie să-şi ocupe locul de cazare până pe data de
21  octombrie  2011.  Locurile neocupate până la această dată  vor  fi  repartizate  de către
Serviciul Cazare Studenţi,  altor studenţi  din  Academia  de  Studii  Economice,  cu  respectarea
criteriile prevăzute în prezenta metodologie de cazare.
Art. 28.(1). Cererile de schimb de locuri se depun la Serviciul Cazare Studenți, în perioada 01
– 6 octombrie 2011, şi vor fi soluţionate în etapa de redistribuire a locurilor de cazare.
(2). Se acceptă schimburi de locuri între căminele cu acelaşi grad de confort sau cu grad de
confort apropiat (nivelul 1 cu 2, 2 cu 3, 3 cu 4). Gruparea căminelor pe grade de confort este
următoarea:  –  nivelul 1: Moxa D – Complex Belvedere Nou;
–  nivelul 2: Tei C1 – Complex Moxa Vechi;
–  nivelul 3 : Agronomie C1/C2 – Belvedere A1-A4;
–  nivelul 4: Vitan – Mecanică Fină.
(3). Un student poate beneficia de o singură aprobare a cererii de schimb de loc.

(4). Cererea de schimb de loc trebuie să aibă acordul ambelor părţi şi să nu presupună nici un
interes  material sau de altă natură. În caz contrar studenţii nu vor mai primi loc de cămin pe
durata studiilor şi vor suporta sancţiunile prevăzute în Regulament.
(5).  În  urma  schimbului  de  locuri  de  cazare  studenții  rămân cazați  pe  noul  loc  pe  durata
minimă de cazare (un semestru), cu obligația de plată a regiei de cămin aferente.
Art. 29. Studenții români care depun dosar medical sau social sunt obligați să încarce cerere și
în format electronic în perioada aferentă anului de studiu din care fac parte.
Art.30.  Exprimarea  opţiunilor  pentru  colegi  de  cameră  trebuie  să  respecte  principiul
reciprocităţii. Se recomandă ca studenţii să menționeze ca opţiuni colegi de cameră care  la
rândul lor i-au solicitat ca opţiune de cazare și să fie de la aceeași facultate.
Art. 31.(1). Studenţii altor universităţi de stat din Bucureşti vor putea beneficia de locuri de
cazare,  în căminele Academiei de Studii Economice,  în baza unor înţelegeri  încheiate  între
universităţi, care prevăd schimbul reciproc şi compensatoriu de locuri de cazare.
(2). În timpul anului universitar pot fi cazați și studenții de la alte universități în condițiile în
care sunt locuri disponibilizate și nesolicitate de către studenții din ASE.
Art. 32. Studenţii cazaţi în cămine au toate drepturile şi obligaţiile stabilite de art. 65-66 din
Regulament.

Prezenta metodologie a fost aprobată   de Biroul Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în şedinţa sa din 09 martie 2011.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont