Locuinte ieftine pentru tineri Constanta

Va prezentam informatii oficiale legate de proiectul autoritatilor locale legate de progamul de locuinte ieftine pentru tineri.  Va urez mult succes cu acest program! Va astept cu intrebari si comentarii legate de aceasta initiativa!

REGULAMENTUL CADRU SI METODOLOGIA PRIVIND CONDITIILE DE INSCRIERE, SELECTARE SI REPARTIZARE A LOCUINTELOR IEFTINE PENTRU TINERI

Persoanele care doresc sa se inscrie pe liste in vederea selectarii pentru obtinerea unei locuinte ieftine pentru tineri construita in cadrul programului coordonat de Primaria Municipiului Constanta vor depune, pe tot parcursul anului, la Centru de Informare Cetateni din str.Ecaterina Varga nr.25-27, la birourile deschise cu aceasta destinatie, o solicitare scrisa conform formularului aprobat prin hotarare a Consiliului Local, disponibil la adresa mai sus mentionata si pe site-ul institutiei.
Cererile vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele acte:
1. Copie simpla de pe actul de nastere al titularului cererii si a celorlalti membri ai familiei, precum si copii simple de pe actele de identitate si de stare civila (C.I. valabila, certificat de casatorie, act divort).
2. Declaratie pe proprie raspundere a titularului cererii si a celorlalti membri majori din familie, ca nu detin si nu au detinut in proprietate, in ultimii 10 ani, pe intreg teritoriul Romaniei, imobil cu destinatia de locuinta sau ca nu a mostenit mai mult sau egal cu 50% dintr-o locuinta;

Declaratiile titularului si ale membrilor majori ai familiei, pot fi ori declaratii notariale, ori date in fata functionarului public care primeste dosarul, in format olograf (scrise de mana), conform modelului aprobat prin hotarare a Consiliului Local;

Deci ce spuneti de acest program? Util sau nu ? Ajuta pe cineva sau… ? Intrebari, plangeri si sugestii mai jos!

Pentru persoanele care nu se afla in tara, se va prezenta declaratia, astfel:
– data de titular in prezenta comandantului navei (pentru persoane aflate in mars pe nave) si transmisa prin fax sau
– data in fata unui functionar din cadrul misiunilor diplomatice romanesti din tara unde se afla in prezent titularul si transmisa prin fax
3. Titularii de cerere care nu au domiciliul in Constanta vor prezenta adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca isi desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Constanta (sunt valabile numai adeverintele angajatorilor care au sediul sau punctul de lucru in Municipiul Constanta).

Pentru situatii speciale vor fi depuse si urmatoarele:
4. Certificat de handicap valabil (pentru gradul de handicap 1/grav, 2/accentuat), in copie si original, pentru confruntare. Valabilitatea acestuia este obligatorie la data procedurii de ordonare (extragere);
5. Adresa RAEDPP de confirmare ca titularul cererii a figurat intr-un contract de inchiriere incheiat cu RAEDPP si a fost evacuat din locuinta in urma retrocedarii conform Legii 10/2001, in original.
6. Adresa Directiei de Protectie a Copilului prin care se atesta ca titularul cererii provine dintr-o casa de copii/orfelinat (dintr-o institutie de ocrotire sociala) sau ca a infiat copii prin aceste institutii, in original.

CONDITII DE INSCRIERE IN PROGRAM:
Cererile, insotite de documentele obligatorii precum si cele pentru cazuri speciale, acolo unde este cazul, vor fi depuse intr-un dosar pe care se vor inscrie: „Nume si Prenume titular, initiala tatalui si Prenume sot (sotie)”.
Dosarele depuse la Centru de Informare Cetateni din str.Ecaterina Varga nr.25-27 vor fi introduse in baza de date de catre persoanele desemnate din cadru Centrului de Informare al Primariei, ulterior fiind dirijate la Directia Tehnic-Achizitii, Biroul de Implementare Programe Locuinte, care va asigura si secretariatul Comisiei de analiza, verificare si validare a dosarelor de locuinte ieftine.
Comisia de analiza, verificare si validare a dosarelor va analiza dosarele depuse selectand separat, dosarele care fac obiectul repartizarii pe cazuri speciale, respectiv:

1. persoane cu handicap grad 1/grav, 2/accentuat (titulari si/sau membri familiei acestuia);
2. persoane evacuate sau care urmeaza sa fie evacuate din locuinte revendicate/retrocedate in baza Legii 10/2001;
3. persoane care provin din casele de copii/orfelinate si persoane care au adoptat copii prin aceste institutii.

Comisia va analiza aceste dosare si va atribui fiecaruia un punctaj, conform Criteriilor de ierarhizare a solicitarilor de locuinte ieftine, destinate cumpararii–cazuri speciale, aprobate prin hotarare a Consiliului Local in baza caruia se va realiza ordonarea acestor dosare, cu ocazia extragerilor anuale.
In cazul egalitatii de punctaj, are prioritate titularul cererii de locuinta cu varsta mai mica.
Pentru actele prezentate in copie simpla, titularul va prezenta originale, pentru confruntarea acestora cu copiile actelor din dosar;
Pentru persoanele care nu se afla in tara, cererea va fi depusa de rudele de gradul I ale titularului (mama/tata) sau de catre sotul/sotia acestuia si, prin exceptie, pentru actele de identitate depuse, nu se vor prezenta originale pentru confruntare.

Un dosar poate fi invalidat si scos din baza de date, in orice moment pana la incheierea Contractului de vanzare-cumparare, in urmatoarele situatii:
1. Nu respecta una dintre conditiile Programului.
2. Depunerea a mai mult de un dosar de catre familie (sot/sotie) sau de catre un titular.
3. Imposibilitatea prezentarii documentelor doveditoare pentru cazurile speciale, valabile, in original, pentru confirmare (Certificat de incadare in gradul de handicap, dovada evacuarii dintr-un imobil revendicat/retrocedat, dovada institutionalizarii intr-o casa de copii/orfelinat sau a infierii unui copil din casele de copii);
4. Daca a beneficiat de alt program municipal de sprijinire pentru achizitia unei locuinte;

Conditia varstei maxime de pana la 35 de ani se are in vedere numai la data depunerii cererii pentru solicitarea unei locuinte;
Comisia de analiza, verificare si validare a dosarelor va analiza in sedintele acesteia, in fiecare an toate dosarele depuse in perioada cuprinsa intre 01.05 anul anterior extragerii si 30.04 inclusiv, din anul in care are loc tragerea la sorti.

Pentru dosarele depuse in aceasta perioada, in cursul lunii Mai sau Iunie in fiecare an se organizeaza procedura de ordonare anuala a dosarelor, prin tragere la sorti, in sedinta publica si/sau televizat in prezenta unei comisii a carei structura si componenta este aprobata prin hotarare a Consiliului Local Municipal. Listele astfel rezultate se adauga la cele din extragerile anuale anterioare, in ordinea acestora.
Listele rezultate in urma tragerii la sorti vor cuprinde, cel putin, numarul dosarului si numarul repartitiei rezultata prin ordonare, numele titularului, initiala tatalui si numele si prenumele sotului/sotiei, precum si punctajul atribuit pentru cazuri speciale.

Solicitantii vor depune o singura cerere/dosar, respectiv familiile vor depune cerere unica, (numai unul dintre soti), in caz contrar, Comisia de analiza, verificare si validare a dosarelor de locuinte poate hotara invalidarea ambelor cereri/dosare depuse sau a ultimului dosar depus in vederea ordonarii in extragerea anuala;
Toti titularii de cereri sunt obligati sa anunte casatoria in vederea completarii dosarului cu documentele aferente casatoriei si ale sotului/sotiei. In cazul casatoriei a doi titulari de cereri din program, acestia vor opta pentru o singura repartitie pentru care ambii soti vor deveni titulari, pentru cea de a doua repartitie a familiei, titularul va face o solicitare de renuntare.
Toti titularii de cereri/antecontracte de vanzare-cumparare sunt obligati sa anunte orice modificare a domiciliului, a numarului de telefon comunicate prin cerere sau, dupa caz, o adresa de corespondenta valabila daca la adresa de domiciliu nu poate primi corespondenta, si un numar de telefon valabil, pe tot parcursul derularii programului pana la incheierea contractului de vanzare-cumparare; Neindeplinirea oricarei obligatii de catre beneficiarii Programului din cauza neprimirii oricarei instiintari/notificari/comunicari, absolva Municipiul Constanta si pe angajatii acestuia de orice vina.
Cumparatorii unei locuinte ieftine nu pot beneficia de un alt program promovat de Municipiul Constanta, avand ca scop sprijinul acordat pentru achizitia unei locuinte. Solicitantii unei locuinte ieftine pot accesa programele guvernamentale, dar numai in conditiile stabilite pentru acestea.

CONDITII DE REPARTIZARE SI CONTRACTARE:
Repartizarea locuintelor construite in program se va face in limita a maxim 20% din numarul unitatilor de locuit din fiecare bloc, pentru cazurile speciale, in ordinea punctajului atribuit de comisie. Diferenta de pana la 20% pentru cazuri speciale, neacoperita in primul an se va repartiza in anii urmatori. Persoanele cu handicap inscrise in Program, au prioritate la repartizarea locuintelor situate la parter, etaj 1 si etaj 2.
Pentru aceasta categorie de beneficiari din cadrul ansamblului de locuinte Baba Novac, la solicitarea acestora si in baza certificatului de handicap valabil, in limita locuintelor ramase necontractate in primele etape de incheiere a antecontractelor si a contractelor de vanzare cumparare, se vor emite noi ordine de repartizare pentru locuintele aflate la parter, etaj 1, etaj 2. In situatia in care raman libere unitati de locuit destinate cazurilor speciale, acestea pot fi repartizate tinerilor care nu fac parte din categoria cazurilor speciale, in ordinea listelor, pana la momentul publicarii pe site-ul Primariei Municipiului Constanta a listelor rezultate in urma ordonarii anuale a dosarelor beneficiarilor care se incadreaza in cazurile speciale.
Restul de 80% din unitatile de locuit din fiecare bloc vor fi repartizate tinerilor, in ordinea tragerii la sorti potrivit Procedurii de ordonare a solicitantilor de locuinte destinate cumpararii – Tineri si a Algoritmului de ordonare a solicitantilor de locuinte ieftine, destinate cumpararii, aprobate prin hotarari ale Consiliului Local.
Conditiile de selectare raman valabile pana la incheierea contractului de vanzare-cumparare de catre titular, cand acesta va prezenta adeverinta de munca in cazul in care domiciliul titularului cererii nu este Municipiul Constanta si declaratia titularului si membrilor familiei privind nedetinerea unei locuinte, conform modelului aprobat prin hotarare a CLM.
In cazul in care se incheie antecontract de vanzare cumparare, iar beneficiarul la incheierea contractului de vanzare cumparare nu se mai incadreaza in conditiile Programului, Ordinul de repartizare se anuleaza si, dupa caz, se returneaza avansul platit.

Locuintele vor fi atribuite beneficiarilor Programului, conform listelor, in ordinea stricta a acestora si in ordinea extragerilor anuale, conform optiunii. Prin exceptie, la repartizarea unei locuinte ramasa libera, inaintea beneficiarilor din liste, au prioritate titularii de antecontracte de vanzare-cumparare care se vor muta la locuintele situate in blocurile BN 5, BN 6, BN 7, BN 8, BN 12, BN 13, BN14, si BN15.
Titularii antecontractelor de vanzare-cumpare a locuintelor situate in blocurile BN16, BN17 si BN 18 se vor muta la locuintele situate in blocurile BN 7 si BN 8.
Titularii antecontractelor de vanzare-cumparare a locuintelor situate in blocurile BN 1, BN 2, BN 3 si BN 4 se vor muta la locuintele situate in blocurile: BN 5, BN 6, BN 7, BN 8, BN 12, BN 13, BN 14 si BN 15.
Titularii antecontractelor de vanzare-cumparare pentru primele 1044 de locuinte (324 de garsoniere, 720 de apartamente) construite in cadrul Programului „Construire locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii” pot face schimb de locuinta intre ei in orice varianta posibila, indiferent de tipul acesteia (garsoniera sau apartament) sau de constructor, cu acordul partilor contractante implicate.
Titularii antecontractelor de vanzare-cumparare pentru primele 1044 de locuinte (324 de garsoniere, 720 de apartamente) construite in cadrul Programului „Construire locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii” pot opta pentru una din locuintele ramase libere la acelasi antreprenor/constructor care executa si locuinta repartizata initial, cu acordul partilor contractante implicate, indiferent de tipul locuintei.
Daca vreunul dintre beneficiari nu dispune de sume proprii sau credite pentru achitarea primei plati, cu 4 luni inainte de finalizarea locuintei contractate in ansamblul Baba Novac, precum si a restului de plata la incheierea contractului de vanzare-cumparare, antecontractul va fi reziliat si locuinta va fi repartizata conform celor stabilite prin prezentul Regulament.
Sumele platite de un beneficiar care, la incheierea contractului de vanzare-cumparare, nu mai dispune de sumele necesare restului de plata, vor fi restituite de antreprenor/Promitentul vanzator iar antecontractul va fi reziliat de drept.
Beneficiarul unei locuinte ieftine pentru tineri nu poate instraina locuinta obtinuta timp de 10 ani de la dobandirea acesteia.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont