Statutul Studentului 2011: Codul drepturilor si obligatiilor studentului

Statutul Studentului 2011 Necesitatea studenţilor de a avea un statut propriu a fost abordată de către ANOSR demai bine de 4 ani atunci când între 3-4 iunie 2006 la Constanţa a avut loc primul atelier de lucru cu această temă. Contextul în care  a  fost  elaborat  a  fost  acela  al  apropierii discuţiilor pe marginea unei noi legi a educaţiei. Statutul  Studentului  este  unul  dintre cele mai legitime documente în ceea ce priveşte procesul de consultare trecând prin un număr de peste 24 de dezbateri publice, cu TOŢI reprezentanţii studenţilor din România, în diverse centre, pe parcursul anilor.

Referință:
http://administraresite.edu.ro/index.php/pressrel/7091

Conținut
Articolul 1.
Statutul  Studentului    este  adoptat  prin  Ordin  al  Ministrului  Educației,  Cercetării, Tineretului  și  Sportului,  conform  Legii  Educației  Naționale    și  cuprinde  totalitatea drepturilor şi obligaţiilor studenților ce învaţă în instituţiile de învăţământ universitar românesc.

Articolul 2.
Studentul, ca membru al comunității academice, beneficiază de drepturi și obligații care respectă o serie de principii precum:

(1)  Principiul echității în educație.
a)  Statul trebuie să  garanteze  un  învățământ  echitabil  în ceea ce privește  admiterea, parcurgerea cât și finalizarea studiilor pentru toți studenții înmatriculați.
b)  Toţi oamenii au dreptul la educaţie subvenţionată în totalitate de către stat, în limita locurilor  disponibile.  Taxele  de  scolarizare  la  locurile nebugetate nu pot  depăși costurile efective ale actului educațional.
c)  Candidații proveniți  din  medii  cu  risc  socio-economic  ridicat  sau  marginalizate  din punct de vedere social –rromi, absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin  de  10.000  de  locuitori  –  pot  beneficia de un număr  de  locuri  bugetate garantate, în condițiile legii. Universitățile vor asigura acestor studenți servicii gratuite
aferente  integrării  lor  academice,  sociale și culturale în comunitate și vor urmări
permanent traseul lor educațional.
d)  În  cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi studenţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.

e)  Statul alocă anual un fond de burse și protecție socială a studenților

(2)  Principiul  participării  studenților  la  viața  academică  în  materie  de
reprezentare

a)  Studenţii, în calitate de membri cu drepturi depline ai comunității universitare și
parteneri  în  procesul  educațional,  trebuie  să  fie  reprezentaţi  în    toate  forurile
consultative, deliberative și executive din cadrul universităților.
b)  Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatele Universitare sunt
aleși prin votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la  nivelul facultății,
respectiv  universității.  Organizațiile  studențești  legal  constituite  la  nivel  de
facultate/universitate pot să își delege reprezentanți de drept în aceste structuri din
numărul  total  de  studenți  reprezentanți  sau  în  afara  lui.  Numărul reprezentanților
delegați de organizații studențești în aceste structuri intra in autonomia universitară.
Procesul de desemnare a studenților membri în orice alte structuri consultative,
deliberative și executive intră în  autonomia universitară și se stabilește de către
studenți, prin reprezentanții aleși și organizațiile studențești legal constituite.
c)  Instituţiile de învăţământ superior nu au dreptul de a condiţiona statutul de student
reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi
laboratoare, etc.  Niciun  cadru didactic nu are dreptul de a se implica în procedurile
de  alegere  a  studenților  reprezentanți,  indiferent  de  nivelul  de  reprezentare.
Intervențiile se sancționează în cazul celor în funcție de conducere cu destituirea din
functia de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt  și inabilitatea de a
ocupa  o  astfel  de  funcție timp de cel puțin 3  ani  iar în cazul celor fără funcție de
conducere cu suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere
la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea
gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control.

(3)  Principiul libertăților academice.

a)  Libertatea de  exprimare a opiniilor este garantată în cadrul instituţiei de învăţământ
în care studiază.
b)  Studenţii au dreptul de a se asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti cu caracter
social, sindical, profesional, cultural sau sportiv.
c)  Studenții nu pot fi sancționați sau discriminați pentru critica privată sau publică adusă
argumentat  instituției  de  învățământ  superior  sau  pentru  exprimarea  opiniei
personale  în  acest  sens,  atunci când aceștia respectă prevederile  legislației în
vigoare.
d)  Propaganda politică, religioasă  ca şi orice formă de discriminare individuală sau în
masă sunt interzise în cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior.

(4)  Principiul angajabilității.

a)  Educaţia trebuie să fie centrată pe student într-un mod în care sa îi ofere dezvoltare
personală, integrare în societate și  capacitate  de  a  fi  angajat,  a-și păstra  locul  de
muncă și de a fi mobil pe piața muncii.
b)  Conţinutul teoretic şi practic al studiilor din învăţământul superior trebuie să fie de o
natură relevantă pentru domeniul studiat şi cu aplicabilitate în viaţa socială şi
economică.  Membrii  consiliului  de  administrație  ai  universității  și  șefii
departamentelor trebuie să se implice activ în identificarea de locuri de desfășurare a
practicii de specialitate de către studenți, încheierea de protocoale inter-instituționale
în acest sens și distribuirea locurilor de practică în baza unor proceduri elaborate de
reprezentanții studenților din organizații, Consilii si Senat și  aprobate  de  Consiliul
facultății respectiv Senatul universitar.
c)  Rezultatele învățării trebuie să fie în strânsă corelare cu competențele, aptitudinile si
atitudinile date de către programele de studii, și cu Cadrul Național al Calificărilor.

(5)  Principiul învățământului centrat pe student

a)  Învăţământul  Universitar  este  un  învăţământ  centrat  pe  student  şi  pe  nevoile
acestuia,  studentul fiind partener în procesul de educaţie.
b)  Studenții au dreptul la o evaluare care să urmărească în mod clar obiectivele de
învățare ale cursului, cu aspectele teoretice și practice aferente acestora.
c)  Studenții beneficiază de trasee de învățare personalizate. În acest sens, studenților
le este asigurat dreptul la libera alegere a cursurilor și specializărilor, în conformitate
cu normele legale în vigoare și cu planurile de învățământ.
d)  Studenții au dreptul de a  lua  parte  la  stagii  de mobilitate internă sau externă, cu
recunoașterea creditelor obținute în acest fel.
e)  Studenții au dreptul de a le fi recunoscute competențele obținute  prin  mijloace  non
formale sau formale, dobandite anterior sau în timpul programului de studii urmat.

Articolul 3.
Ca membru al comunităţii academice, studentul are următoarele drepturi:

(1)  Generale
a)  În universităţile publice învăţământul superior este gratuit, în limita granturilor de
studii alocate anual de guvern.
b)  Studenţii au dreptul la învăţământ de calitate
c)  Durata studiilor prevăzută de lege este recunoscută ca vechime în muncă.
d)  Studenții  au  acces  la  programe  de mobilitate, internă și externă. Universitățile au
obligația  de  a  accepta  cererile  de  mobilitate internă și de a depune diligențele
necesare  pentru  ca  acest  lucru  să  fie  asigurat,  în  limita  unor  locuri  minime
disponibile.

e)  Studenții se pot transfera de la  o  universitate  la  alta  doar  pe  baza  acordului
universității unde dorește să studieze. În acest context, studentul își păstrează
grantul de la stat.
f)  Studenţii beneficiază de  o  reducere  de  75%  pentru  accesul  la  muzee,  concerte,
spectacole de teatru, operă, film la alte manifestări culturale şi sportive organizate de
instituţii publice.
g)  Studenții au dreptul la protecția datelor personale.
h)  Studenții pot participa la acțiuni  de  voluntariat, pentru care pot primi un număr  de
credite ce va fi consemnat în suplimentul la diploma de studii.

(2)  Relația studenților cu universitatea.
a)  Fiecare student are dreptul la suporturi de curs gratuit, precum şi la toate materialele
didactice disponibile, gratuit.
b)  Studentul  are  dreptul  de  a  fi  informat,  în  primele  două săptămâni de  la  începerea
semestrului, în legătură  cu  programa  analitică,  structura  și  obiectivele  cursului,
competențele generate de acesta, precum și modalitățile de evaluare și examinare.
Orice modificare ulterioară a elementelor menționate anterior, poate fi făcută doar cu
acordul studenților.
c)  Studenții  au  dreptul  de  a  participa  la  evaluarea  cursurilor,  seminariilor,  lucrărilor
practice,  a  cadrelor  didactice  și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice
legate de programul de studii urmat. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite
în  evaluarea  performanțelor  respectivelor  cursuri,  seminarii,  stagii  de  practică,
programe de studiu și cadre didactice. Organizațiile studențești pot iniția activități de
evaluare a aspectelor menționate mai sus, cu respectarea legilor în vigoare.
d)  Studenții au dreptul să primească la începutul primului an de studiu un “Ghid al
studentului” cu informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile studentului, la detaliile
legate de materii și  servicii puse la dispoziție de    universitate,  modalitatea  de
evaluare,  modalitatea  de  stabilire  a  taxelor,  baza  materială  a  universitaţii  şi a
facultăţii,  informaţii  despre asociaţiile  studenţeşti  legal  constituite,  modalităţi de
acces la burse, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate.
e)  Studenții au dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de
dimensiunea acestor structuri.
f)  Studenții beneficiază  de  dreptul  la  proprietate  intelectuală care se partajează cu
echipa și universitatea în care lucrează
g)  Fiecare  student  are  dreptul  de a solicita și de a primi  accesul  la  regulamente,
hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază.
h)  Studenții au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri  de  conducere  ale
universității.
i)  Studenții au dreptul de a fi reprezentați  în  structurile  decizionale  ale  Instituţiei de
Învăţământ Superior într-o proporţie de minim 25%.
j)  Studenții sunt reprezentați în procent de 25% în decizia modalității de desemnare a
Rectorului precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea
de alegere.

k)  Studenții au dreptul de a sesiza sub protecţia identităţii, abuzurile şi neregulile,
precum şi dreptul de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de  către
organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare.
l)  Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spaţiilor
universitare  şi  locuri  special  amenajate  pentru  desfăşurarea  normală  atât  a
activităţilor academice, cât şi a celor sociale şi culturale
m)  Studenții au dreptul să se organizeze în asociaţii profesionale şi sindicale în condiţiile
legii. Instituţiile de Învăţământ Superior au obligaţia de a consulta permanent cu
organizațiile studențești  legal  constituite.  Organizațiile studențești au dreptul să
acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru
a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite.
Modalitatea  de  colaborare  între  universități și organizații este prevăzută în Carta
Universitară.
n)  Studenții au dreptul de a studia în limba maternă, în condiţiile stabilite de lege.
o)  Studenții au dreptul să fie informaţi de către organele de conducere ale universităţii
despre hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei.
p)  Studenții au dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise sau online și de a primi
răspuns scris, respectiv online la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de
regulamentele universitare.
q)  Studenții au dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la
afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru
burse, tabere, cazare și mobilități.

(3)  Organizarea proceselor de învățare/predare.
a)  Instituţiile de Învăţământ Superior sunt obligate să aibă servicii de informare și
consiliere academică, profesională, psihologică şi socială. Accesul la servicii conexe
activităţii de învăţământ, este gratuit pentru toţi studenţii.
b)  Studenții  au  dreptul  la  o  evaluare obiectivă  a activităţii lor  academice, precum şi
dreptul de a cunoaşte baremul după care au fost evaluați.
c)  Studenții au dreptul la contestarea notelor din examen, rezolvarea contestaţiei fiind
făcută de către un alt profesor decât cel/cei care a/au evaluat anterior studentul.
d)  Studenții au dreptul la practică  în conformitate cu obiectivele programei precum şi
dreptul la baza materială: transport, masă asigurate.
e)  Studenții au dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea
gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu aria curriculară
şcolară.
f)  Studenţii au dreptul de a amâna şi relua studiile conform legislaţiei în vigoare.
g)  Studenții au dreptul de a studia într-o limbă străină de circulaţie internaţională atâta
timp cât există această posibilitate în universitatea respectivă, în limita locurilor
atribuite pentru acest tip de curriculă.
h)  Studenții au dreptul de a nu participa la procesul educaţional la mai mult de 8 ore pe
zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminarii.

i)  Studenții  au  dreptul  să  propună  analiza  aspectelor  pe  care  le  consideră
nesatisfăcătoare în activitatea universitară sau a oricărui cadru didactic al cărui curs
l-au urmat.
j)  Studenții au dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de
o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă
prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs,
iar metoda alternativă identificată să nu limiteaze standardele examinării.
k)  Stundeții au dreptul de a alege în cadrul programului de studiu un număr de cursuri
opționale si/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.
l)  Studenții nu pot fi condiționati de prezența la cursuri pentru a beneficia de o evaluare
obiectivă  și  nediscriminatorie  a competențelor dobândite după parcurgerea unui
curs.
m)  Studenții au dreptul să obțină o copie a lucrării de licență/dizertație, împreună cu
punctajul acordat pentru fiecare punct din barem. Aceștia au dreptul să publice
această lucrare.

(4)  Dimensiunea socială
a)  Numărul total de studenţi admişi într-o instituţie de învăţământ superior trebuie să fie
în concordanţă cu infrastructura şi resursele umane de care dispune aceasta (săli de
curs, săli de seminar, laboratoare dotate  corespunzător, calculatoare cu acces la
Internet, numărul de carţi din biblioteci, numărul de locuri în cămine, numărul de
cadre didactice)
b)  Studenţii beneficiază de burse pentru stimularea excelenţei şi de burse sociale,
pentru  susţinerea financiară  a  studenţilor  cu  venituri  reduse.  În  cazul  burselor
sociale, alocația bugetară trebuie să acopere un minim de masă și  cazare  iar
acestea  pot  fi  cumulate  cu  celelalte  tipuri  de  burse.  Cuantumul  minim  al  burselor
sociale va fi stabilit anual de CNFIS, raportându-se la costurile reale pentru masă și
cazare.  În  cazul  burselor  pentru  stimularea performanței,  acestea  se  distribuie
conform regulamentelor interne ale universităților și pot fi împărțite în burse de merit,
de studiu, de excelență etc.
c)  Studenții au dreptul la consiliere în carieră, asistenţă medicală şi psihologică gratuită.
d)  Studenții au dreptul la transport în comun subvenţionat.
e)  Studenţii beneficiază de tarif redus cu cel puțin  50%  pentru  transportul  local  în
comun, de suprafață și subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi
naval, în tot timpul anului calendaristic.
f)  Studenţii orfani de unul sau ambii părinți sau proveniți din casele de copii beneficiază
de gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute la alin. (c).
g)  Studenții  au  dreptul  de a avea cazare/subvenție  de cazare, cu excepţia cazului  în
care studiază în localitatea de domiciliu.
h)  Studenții au dreptul la condiţii care să asigure desfăşurarea normală a activităţii de
învăţământ.
i)  Studenții au dreptul la subvenţie pentru regia de cămin, ce se va aloca individual, cu
excepția cazului în care aceștia studiază în localitatea de domiciliu. Aceste subvenţii

vor  fi  acordate  şi  studenţilor  care  aleg  altă  formă  de  cazare  decât  căminele
instituţiilor de învăţământ superior.
j)  Studenții și candidații la acest statut au dreptul să fie informați cu privire la numărul,
tipul și cuantumul fiecărei  taxe  practicate de către universități  precum și destinația
banilor plătiți.
k)  Toate actele de studii eliberate de universitate (inclusiv foaia matricolă și diplomele
de licență, inginer, urbanist, master și doctor și suplimentele la diplomă), precum şi
cele care atestã statutul de student (adeverinţe, carnete, legitimaţii  inclusiv  cele
pentru accesul la biblioteca) se elibereazã în mod gratuit.
l)  Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele.
m)  Contractele de studii nu se pot modifica pe perioada anului universitar.
n)  Studenții au dreptul să obțină împrumuturi  pentru cheltuieli din timpul efectuării
studiilor universitare.
o)  Studenţii pot beneficia de burse pe baza de contract încheiat cu agenţi economici ori
cu alte persoane juridice sau fizice
p)  Studenții au dreptul de a beneficia de burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii
extrabugetare ale universităţilor precum şi alte  tipuri  de  burse  speciale,  conform
criteriilor  stabilite de legislaţia în vigoare,  suma bugetară trebuie să acopere un
minim de masă și cazare.
q)  Studenţii au dreptul la acces gratuit la toate spaţiile, aparţinând universităţii, care
permit desfăşurarea de activităţi sociale, sportive şi culturale, în afara orelor în care
există  alte  activități  programate.  Accesul  gratuit  peste  programul  stabilit  de
universitate  se  poate  facilita  organizaţiilor  studenteşti,  grupurilor  informale  de
studenţi, care prin activităţile desfăşurate permit crearea unui cadru propice implicării
active, dezvoltării pe plan social, cultural şi sportiv al studenţilor din universitate.
r)  Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile
în educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de tabere
în vacanțele de iarnă și  vară. În cadrul acestor tabere se pot organiza  sesiuni  de
formare profesională  în context nonformal pentru care studenții pot primi un număr
de credite de ECVET/ECTS.
s)  Taberele  sunt organizate  bianual de  MECTS  prin  organismele  sale,  cu  consultarea
federațiilor naționale studențești legal constituite.

Articolul 4.
Ca membru al comunităţii academice, studentul are următoarele obligații:
a)  Studenții au obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare
b)  Studenții au obligaţia de a respecta carta, regulamentele și deciziile  Universităţii.
c)  Studenții au obligaţia să respecte corpul profesoral și personalul auxiliar
d)  Studenții  au  obligaţia  să  respecte  standardele  de  calitate  impuse  de  către
universități.
e)  Studenții au obligația de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a
recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate
f)  Studenții au obligaţia de a semnala orice nereguli în procesul de învăţământ  şi în
cadrul activităţilor conexe.

g)  Studenții au obligaţia să nu participe la activităţi academice sub influenţa băuturilor
alcoolice sau a altor substanţe interzise.
h)  Studenții au obligaţia de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat mediului
universitar.
i)  Studenții au obligaţia de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei  stabilite,
toate facilităţile şi subvenţiile primite.
j)  Studenții  au  obligaţia  de  a  respecta  curăţenia,  liniştea  şi  ordinea  în  spaţiul
universitar.
k)  Studenții au obligaţia de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale
pusă la dispoziţia lor de către instituţiile de Învăţământ Superior.
l)  Studenții  au  obligaţia de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa
oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu
individual şi general.
m)  Studenţii trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile financiare impuse de către instituţia
la care studiază.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont