Admitere 2012: Inscrieri la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

La Universitate de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, înscrierile pentru admitere au loc în perioada 16 – 22 iulie.

Repartizarea celor 800 de locuri finanţate de la buget este: Medicină – 430 de locuri, Medicină Dentară – 130 de locuri, Farmacie – 125 de locuri, Moaşe şi Asistenţă Medicală Generală – 75 de locuri, alte specializări (Balneofizioterapie, Laborator clinic, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară, Asistenţă Dentară, Asistenţă de Farmacie) – 40 de locuri, precizează reprezentanţii universităţii.

La toate facultăţile, candidaţii vor susţine o probă scrisă, în 25 iulie.

Admiterea în anul universitar 2012 – 2013
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile şi completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile OUG nr. 133 / 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificari prin Legea nr. 441 / 2001 cu modificările ulterioare;
în baza H.G. nr. 1004 / 2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare universitare organizate pentru învăţământul preuniversitar;
în temeiul H.G. nr. 966 / 2011 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările / programele de studii universitare de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea cu completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile H.G. 549/23.05.2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar / universitar 2012–2013, coroborat cu OMECTS nr. 3313/23.02.2012 privind Cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare şi OMECTS 4334/05.06.2012, privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învaţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012 – 2013.

În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. Specializări cu reglementare sectorială în U.E.

– Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)

– Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)

– Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)

– Moașe și Asistență Medicală Generală – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

– Balneofiziokinetoterapie si Recuperare

– Laborator clinic

– Radiologie și Imagistică

– Tehnică Dentară

– Asistență Dentară

– Asistență de Farmacie

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2012 – 2013 pe domenii de studiu va avea loc în ziua de 25.07.2012 pentru toate facultăţile (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală), ora de începere a probei scrise fiind ora 900 a.m.

Înscrierile se vor face în perioada 16 – 22.07.2012 dupa urmatorul program:

16 – 20.07.2012 între orele 900 – 1500
În zilele de 21 şi 22.07.2012 între orele 900 – 1300

Taxa de înscriere este de 200 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.

Taxa de înscriere va fi plătită în contul*:

Cont: RO 61 TREZ 701504601×000413

Cod Fiscal: 4192910

Banca: Trezoreria Sector 1 Bucureşti

Beneficiar : Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti- Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (în funcţie de facultatea la care se înscriu candidaţii).

*Plata se efectuează numai la oficiile poştale prin mandat poştal!

Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.

Pentru anul universitar 2012-2013, Senatul UMF “Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

orfanii de ambii părinţi;
candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire;
copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

Actele doveditoare pentru candidaţii care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere sunt:

a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);

b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;

c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;

d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

Candidaţii aflaţi în situaţiile mai sus menţionate vor prezenta, spre aprobare, la înscriere actele doveditoare, secretarilor şefi ai facultăţilor care organizează concurs de admitere.

Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor, respectiv, pentru Facultatea de Medicină – bd. Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară – Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie – Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 si pentru Facultatea de Moase si Asistenta Medicala Generala – bd. Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte:

Cererea tip de înscriere, completată de secretari pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor;

Pentru Admiterea în anul universitar 2012 – 2013 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF “Carol Davila” (www.umf.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnatura personala – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

Diploma de bacalaureat – în original sau copie legalizată, aceasta din urmă fiind necesară pentru cei care se înscriu la a doua Facultate şi, obligatoriu, însoţită de actul doveditor al acestei situaţii (copie legalizată a Diplomei de licenţă şi a foii matricole).

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2011-2012, pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de catre liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate prin granturi de studii până la data de 01.10.2012, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;
Carte de identitate sau paşaportul valabil;
Certificatul de naştere în copie legalizată;
Certificat de căsătorie, copie legalizată (dacă este cazul);
Adeverinţă medicală de la medicul şcolar / medicul de familie care atestă că persoana este aptă pentru învăţământ – în original; în acest an nu este nevoie de vizita medicală efectuată la înscriere;

10. 4 fotografii color tip buletin;

Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere.
Dosar plic.

Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei MECTS, care va fi comunicată secretariatelor facultăţilor. UMF “Carol Davila” acceptă pentru înscriere fără examen de admitere, candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, premii speciale) la Disciplinele Biologie, Fizică, Chimie, la Olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către MECTS. De asemenea, cu aprobarea Senatului UMF “Carol Davila” din 09.04.2012, sunt acceptaţi pentru înscriere şi laureaţii locurilor I, II, III, menţiuni şi premii speciale la Olimpiadele Naţionale la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie recunoscute de către MECTS. În ambele situaţii este vorba numai de laureaţii Olimpiadelor ultimilor 2 ani şcolari (2010 – 2011 şi 2011– 2012).

Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc finanţat prin granturi de studii de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.

La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip.

Pentru alte informaţii legate de admitere, candidaţii pot consulta pagina de internet a universităţii (http://umf.ro/index.php/ro/admitere.html).

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont