Dosarele sociale, medicale şi cele ale studenţilor familişti, se vor depune la administratorul şef al facultăţii, în perioada 5 – 8 IUNIE 2012
în intervalul orar 10.00 – 12.00 PENTRU CAZURILE SOCIALE., VENITUL MEDIU, PE MEMBRU DE FAMILIE, NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ SALARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE

REGULAMENT DE CAZARE – UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan Cuza”
CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Căminele studenţeşti sunt componente în proprietatea, administrarea sau
folosinţa Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în care se asigură condiţii de viaţă şi
studiu pentru studenţi.
Art. 2. Principiul fundamental de acordare a dreptului de cazare este performanţa în
activitatea academică a studenţilor.
Art. 3. Se vor preveni formele de exclusivism şi de intoleranţă în acordarea dreptului de
cazare.
Art. 4. În accepţiunea prezentului regulament, student este acea persoană înmatriculată
la studii de lungă sau scurtă durată, studii aprofundate sau master.
CAP.II. CRITERII DE CAZARE
Art. 5. Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a
fiecărei facultăţi, din care fac parte, obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în
Consiliul Facultăţii.
Art. 6. Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu
au domiciliul stabil în municipiul Iaşi.
Art. 7. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în
anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare
media obţinută la admitere.
Art. 8. În acordarea dreptului de cazare nu se face discriminare între studenţii bugetari
şi cei cu taxă.
Art. 9. Dreptul de cazare se acordă, cu prioritate, studenţilor orfani de ambii părinţi,
celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 20
de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior.
Art. 10. Studenţii bursieri ai statului etnici români, cu excepţia celor înmatriculaţi
în anul I, primesc dreptul de cazare în conformitate cu aceleaşi principii stabilite
pentru studenţii cetăţeni români. Cazurile de cazare nerezolvate se analizează
punctual de comisia de cazare în cadrul primei etape de redistribuire a locurilor din
cadrul facultăţii. Soluţia se adoptă de către fiecare facultate, după caz.
Art. 11. Studenţii care au dreptul de cazare, plecaţi la studiu în cadrul programelor
Erasmus- Socrates în primul semestru al anului universitar, vor fi cazaţi la întoarcerea de
la studii.
Art. 12. Studenţii debitori pot fi cazaţi, în limita locurilor disponibile, doar după ce fac
dovada achitării debitelor.
Art. 13. Studenţii familişti sunt cazaţi în limita locurilor disponibile, prioritate având
familiile în care ambii soţi sunt studenţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
Art. 14. În limita locurilor disponibile, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot caza şi
cadre didactice care nu au domiciliul stabil în Iaşi.
Art. 15. În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale
facultăţilor pot acorda drept de cazare şi următoarelor categorii:
a) studentelor cu copii;
b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,
republicată, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea
acestei legi, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători
pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”-
cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat pentru fapte
deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenţa unităţilor medicale), suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt
bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, numai cu
recomandare de la medicul specialist că poate locui în colectivităţi şi cu avizul
medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către
Comisia de cazare.
Art. 16. Studenţii menţionaţi la art. 15. pot obţine dreptul de cazare dacă au acumulat
40 de credite din 60, în anul universitar anterior.
Art. 16*. Pentru copiii studenţilor, cazaţi în cămin conform art. 15, lit. a), se încasează o
taxă echivalentă cu jumătate din taxa unui student (student care nu beneficiază de
gratuitate conform legii).
Art. 16**. Studenţii diagnosticaţi cu invaliditate gravă, care au nevoie de însoţitor, pot
fi cazaţi împreună cu acesta. Taxa de cazare a însoţitorului este echivalentă cu a unui
student (student care nu beneficiază de gratuitate conform legii).
Art. 17. În căminul C11 vor fi cazaţi, cu prioritate, următoarele categorii:
– studenţi căsătoriţi, din care vor avea prioritate familiile în care ambii soţi sunt
înmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
– doctoranzi căsătoriţi care nu au domiciliul în municipiul Iaşi;
– studente mame cu copii;
– doctoranzi înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul în municipiul Iaşi;
– cadre didactice care nu au domiciliul în municipiul Iaşi;
Art. 18. Oficiile şi boxele din căminele studenţeşti au acelaşi regim cu şi locurile
de cazare din căminul C11, cazare în aceste realizându-se conform aceloraşi criterii ca
şi pentru căminul menţionat.
Art. 19. Cazarea studenţilor în căminul C.1-C.3 din Complexul Târguşor Copou se va
face conform următoarelor criterii:
a) locurile de cazare din C.1-C.3 vor fi repartizate către facultăţi, proporţional
cu numărul de studenţi înmatriculaţi la zi;
b) acelaşi criteriu se va utiliza şi pentru repartizarea la facultăţi a locurilor de
cazare pe specializări şi ani de studii;
c) facultăţile vor putea atribui dreptul de cazare studenţilor care nu au domiciliul
stabil în municipiul Iaşi, primilor studenţi/ studente, în ordinea strictă
a mediilor, în limita determinată la punctul b);
d) pentru studenţii cazaţi conform criteriului de la lit. c), facultăţile vor acorda o
majorare de bursă, din veniturile proprii, echivalentă cu diferenţa dintre taxele
aprobate de Biroul Senatului pentru C.1-C.3 şi căminul nr.4 din Târguşor
Copou; majorarea de bursă se acoperă astfel: 75% din venituri proprii ale
facultăţii, 25% din fondul centralizat de venituri proprii ale
Universităţii;
e) facultăţile vor preciza pe dispoziţia de cazare acceptul acordării majorării de
bursă echivalentă cu diferenţa menţionată la lit. d);
f) este interzisă alocarea de fonduri conform celor precizate mai sus, pentru
studenţi cazaţi după alte criterii decât cel prevăzut la lit. c);
g) situaţiile de excepţie se semnalează de către facultăţi Biroului Senatului
Universităţii, care are competenţe în analiza acestora;
h) studenţii care nu îndeplinesc condiţia prevăzută la lit. c) vor plăti integral taxa de
cazare, stabilită pentru căminele nr.1, nr.2 şi nr.3.
Art. 20. Locurile rămase neocupate la 1 octombrie vor fi repartizate studenţilor, în
ordinea mediilor, până la ocuparea acestora, cu excepţia celor rezervate
pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul I la zi (art.31) şi pentru cazurile excepţionale (art.
35.).
CAP. III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE
Art. 21. Cazarea în cămin se face anual, la începutul fiecărui an universitar.
Art. 22. Capacitatea de cazare se aprobă, anual, prin centralizatorul locurilor de cazare.
Art. 23. Repartizarea locurilor de cazare pe facultăţi se face de către o comisie din care
fac parte, obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor
Art. 24. Repartizarea locurilor se face proporţional în funcţie de numărul de cereri de
cazare depuse de studenţi şi de familiile de studenţi. Familiile de studenţi vor depune
cererea de cazare pentru facultatea la care soţul este student.
Art. 25. Comisiile de cazare pe facultate vor folosi acelaşi principiu la repartizarea
locurilor de cazare pe specializări şi ani.
Art. 26. Facultăţile primesc de la studenţi cererile pentru cazare cu doua luni înainte de
încheierea anului universitar, pentru anul universitar următor. Se recomandă întocmirea
unor tabele, pe ani de studii, conform anexei nr. 1. În cazul în care studentul nu
semnează tabelul sau cererea se consideră, din oficiu, că nu are nevoie de cazare.
Art. 27. Studenţii care solicită cazare pe criterii sociale (art. 15.) vor depune, la
secretariatele facultăţilor, în aceeaşi perioadă, dosare cu documentele justificative.
Art. 28. În aceeaşi perioadă, la DPSS se vor depune dosarele de către studenţii familişti.
DPSS raportează către facultăţi şi către DGA, la 30 iunie, situaţia dosarelor depuse.
Dosarul de cazare al studenţilor familişti va cuprinde următoarele acte:
* cerere tip;
* copie după B.I./C.I./paşaport soţ şi soţie;
* adeverinţă student/salariat/doctorand soţ şi soţie;
* copie după certificatul de căsătorie;
* copie după certificatul de naştere copil (dacă este cazul);
* dosar mapă.
Dosarele vor fi depuse la DPSS în perioada 01.05-25.06 a anului universitar care se încheie.
Art. 29. Facultăţile vor transmite către Direcţia Generală Administrativă, până la 9
septembrie, numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I), pe categorii de studenţi
(fete/ băieţi).
Art. 30. Graficul
1
pentru cazarea studenţilor este:
‹ 19 septembrie- repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
‹ 26 septembrie- afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul
de cazare;
‹ 27- 30 septembrie- eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare şi cazarea
efectivă;
‹ 1 octombrie, ora 15.00- anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale
studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de
valabilitate al acestora;
‹ 1 octombrie, ora 20.00- raportarea, de către DPSS, a locurilor rămase libere,
către facultăţi;
‹ 2 octombrie, ora 9.00- eliberarea dispoziţiilor de cazare către studenţii care nu
au primit dreptul de cazare, în ordinea mediilor; dispoziţiile de cazare eliberate
începând cu această dată sunt valabile 24 de ore;
‹ 15 octombrie, ora 15.00- redistribuirea locurilor rămase libere, către alte
facultăţi.
‹ 15 noiembrie- pentru locurile rămase libere la această dată, facultăţilor li se va
reţine din veniturile proprii, pentru fiecare loc nerepartizat, o „chirie de blocare
loc”, echivalentă cu subvenţia pe loc de cazare primită de la MECT şi taxa
încasată de UAIC, sumă ce va fi utilizată cu destinaţia burse pentru studenţi din
venituri proprii.
Art. 31. Este acceptată o rezervă de maxim 5% din numărul de locuri, în funcţie de
necesităţi, pentru cazarea doctoranzilor înmatriculaţi la zi, în anul I, la 1 noiembrie.
Art. 32. Numărul persoanelor cazate conform art. 15. şi art. 31. nu poate depăşi 10%
din numărul total de locuri alocate facultăţii.
Art. 33. Locurile rămase libere la 15 octombrie sunt cedate de către facultăţi în funcţie de
„gradul de acoperire”
2
(GA), astfel:
‹ dacă GA ≤ 50%, se cedează 90 % dintre locurile rămase libere;
‹ dacă 50% < GA < 80%, se cedează 45% dintre locurile rămase libere. Art. 34. Redistribuirea locurilor de cazare pe Universitate se va face către facultăţile pentru care GA ≥ 80%, direct proporţional cu gradul de acoperire. Art. 35. Se acceptă rezervarea unor locuri pentru cazuri excepţionale, studenţilor care au obţinut dreptul de cazare, dar nu se pot prezenta, din motive obiective, pentru a se caza. Art. 36. Pe locul studenţilor plecaţi la studiu în cadrul programelor Erasmus- Socrates în primul semestru al anului universitar, care au obţinut dreptul de cazare, se vor caza alţi studenţi, de la aceeaşi facultate, până la întoarcerea studentului. Art. 37. Dispoziţiile de cazare se eliberează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, individual şi personal, pe baza unui document de identitate, doar pentru studenţii proprii. Fac excepţie de la această regulă studenţii familişti, pentru care dispoziţia de cazare se eliberează de către facultatea care acordă dreptul de cazare. Art. 38. Etapele parcurse de student în vederea cazării sunt: ‹ verificarea listelor nominale cu studenţii facultăţii care au obţinut dreptul de cazare, afişate; ‹ completarea Contractului de cazare, a legitimaţiei de cămin şi a cererii de acordare a reşedinţei (flotant), în spaţiile amenajate în acest scop de către fiecare facultate; ‹ primirea dispoziţiei de cazare; 1 În cazul în care anul universitar nu începe la 1 octombrie, perioada de cazare a studenţilor se decalează în mod corespunzător. 2 “Gradul de acoperire” este raportul dintre numărul studenţilor cazaţi şi numărul de locuri repartizate facultăţii respective. ‹ plata tarifului de cazare la casieriile din complexele studenţeşti; ‹ prezentarea, la administraţia complexului, în vederea cazării, cu următoarele documente: • dispoziţia de cazare (un model este prezentat în anexa nr. 2); • contractul de cazare, completat în trei exemplare; • legitimaţia de cămin; • două fotografii tip buletin; • cererea de stabilire a reşedinţei; • buletinul/ cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini; ‹ primirea camerei; ‹ încheierea procesului- verbal de predare- primire; Art. 39. Schimburile de locuri se fac între facultăţi, în vederea rezolvării unor situaţii excepţionale (de ex. cazarea surorilor/ fraţilor). Art. 40. Schimburile de locuri de comun acord între studenţi se fac în acelaşi campus universitar, doar cu acordul administratorului de complex. Art. 41. Se interzice cedarea individuală a locului de cazare (cu sau fără recompensă materială). Art. 42. (1) Studenţii fii ai personalului didactic, bursieri ai statului etnici români şi orfani de ambii părinţi beneficiază de gratuitate la cazare, în limita subvenţiilor bugetare şi numai pe perioada anului universitar, conform reglementărilor legale în vigoare. (2) Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază de reducerea tarifului de cazare cu 50% şi tichete de masă în conformitate cu reglementările în vigoare; (3) Pentru studenţii proveniţi din Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, tarifele de cazare vor fi suportate, în baza adeverinţelor eliberate, de acestea. Art. 43. (A) Studenţii care solicită gratuitate la cazare, ca: (1) fii/fiice de personal didactic vor depune la administratorul complexului în care sunt cazaţi, un dosar care să cuprindă: - cerere de gratuitate ca student fiu de personal didactic, înregistrată în registrul special al complexului studenţesc, în care se va insera şi textul: „îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor cuprinse în actele prezentate în copie şi cunosc faptul că prezentarea de acte cuprinzând date care nu corespund realităţii constituie infracţiune ce intră sub incidenţa legilor statului român”; - copie după actul de identitate al solicitantului; - copie după certificatul de naştere al solicitantului; - adeverinţă de salariat, avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean pe rază căruia se află unitatea şcolară; - copie legalizată după cartea de muncă a părintelui personal didactic din care să rezulte şi calitatea de fiu/ fiică a solicitantului faţă de titularul cărţii de muncă; - copii după alte acte în cazuri speciale (de ex. sentinţe de divorţ). (2) Studenţii bursieri ai statului etnici români vor depune la administraţia căminului/complexului: - dispoziţia de cazare emisă de facultatea unde studentul este admis, cu menţiunea "Bursier al statului român, cu/sau fără taxă, fără bursă". (3) Orfanii de ambii părinţi vor depune, la administraţia complexului în care sunt cazaţi, un dosar care să cuprindă: - cererea de gratuitate ca orfan de ambii părinţi; - copie după actul de identitate al solicitantului; - copie după certificatul de naştere al solicitantului; - copie după certificatele de deces ale părinţilor. (B) Studenţii: (1) cu handicap grav şi accentuat vor depune la administraţia complexului un dosar care să cuprindă: - cererea de reducere a tarifului de cazare cu 50%, ca student cu handicap grav sau accentuat; - cererea de eliberare a tichetelor de masă, ca student cu handicap grav sau accentuat; - copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, de pe raza judeţului unde îşi are domisiliul studentul; - copie după actul de identitate al solicitantului; - adeverinţa de student eliberată de facultate. (2) proveniţi din plasament familial vor depune la administraţia complexului un dosar care să cuprindă: - cererea solicitantului de reducere a tarifului de cazare cu 50%; - copie după actul de identitate al studentului; - copie după documentul studentului aflat în plasament familial; - copie după certificatul de naştere al studentului; - adeverinţa de student eliberată de facultate. Art. 44. Studenţii menţionaţi la art. 42 (1), cu excepţia orfanilor de ambii părinţi, vor beneficia de gratuitate începând cu luna următoare celei în care au fost validate documentele justificative de către DPSS. Documentele depuse vor fi analizate şi validate în maxim 15 zile de la data depunerii acestora la DPSS. Art. 45. Se admite ca excepţie un loc excedentar în cameră în cazul studenţilor familişti, al studenţilor diagnosticaţi cu invaliditate gravă (conform certificatului medical) şi al salariaţilor. Art. 46. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpului anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs; tarifele încasate cu orice titlu nu se restituie. Baza de date privind refuzurile se gestionează de către DPSS prin centralizarea datelor necesare de la facultăţi. Art. 46*. Procedura pentru cazarea studenţilor în căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, după data de 1 decembrie, este următoarea: a) pentru cazarea în căminele C.1-C.3, studenţii depun cerere de cazare la administraţia căminului C.2; pentru cazarea în celelalte cămine, cererile vor fi depuse la registratura DPSS; b) studenţii completează o cerere tip pentru cazare, în care vor menţiona numărul de telefon la care pot fi contactaţi; c) administratorii complexelor vor anunţa zilnic, la DPSS, până la ora 8.30, locurile disponibile; d) pentru locurile disponibile care nu sunt comunicate conform procedurii, se va percepe taxa aferentă locului respectiv de la administratorul complexului; de asemenea, administratorii de complex care încalcă prevederile acestei proceduri vor fi sancţionaţi şi disciplinar, conform Codului Muncii, pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu; e) cererile studenţilor se înregistrează cu data şi ora la care au fost depuse, informaţii care se comunică şi studenţilor; f) locurile de cazare disponibile după data de 1 decembrie se repartizează studenţilor care nu au renunţat la dreptul de cazare primit în anul universitar curent şi care solicită cazare şi după această dată; g) în ordinea depunerii cererilor, studenţii vor fi contactaţi de către DPSS, care le va comunica, pe o copie a cererii, locul de cazare disponibil; studenţii care doresc cazarea în căminele C.1-C.3 vor fi contactaţi de către administratorul complexului Târguşor Copou; h) dispoziţiile de cazare vor fi eliberate de către administratorul şef al facultăţii la care studentul este înmatriculat, pentru locul repartizat de către DPSS (administratorul complexului Târguşor Copou pentru solicitările de cazare în căminele C.1-C.3); i) renunţarea la locul repartizat se poate face doar prin semnătura studentului, în termen de maxim 24 de ore; în cazul unui refuz de a semna se va considera că este vorba despre furnizare de informaţii cu rea credinţă, cu scopul de a împiedica desfăşurarea optimă a activităţii Universităţii, caz în care studentul va fi sancţionat prin ridicarea dreptului de a primi cazare în căminele Universităţii, pentru toată perioada studiilor; j) în cazul renunţării în scris la locul de cazare repartizat, DPSS va contacta următorul student înscris pe listă; k) dispoziţia de cazare eliberată în aceste condiţii este valabilă 24 de ore; l) procesul de cazare se consideră a fi încheiat în momentul în care administratorul complexului transmite la DPSS că locul a fost ocupat. Art. 47. Pe perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim hotelier, în căminele desemnate de către Rectorat. Art.48. Se abrogă. CAP. IV. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI Art. 49. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, prin reprezentanţii săi delegaţi, îşi asumă următoarele obligaţii: (1) Să asigure, în căminele gestionate, condiţii de viaţă şi studiu în conformitate cu normele legale; (2) Să ia toate măsurile în vederea optimizării activităţilor desfăşurate în perioada cazărilor; (3) Să predea camera, cu dotările aferente specificate în contractul de închiriere, în stare corespunzătoare folosinţei pentru destinaţia de locuinţă, pe baza de proces- verbal de predare- primire; (4) Să asigure execuţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii necesare pentru utilizarea spaţiilor de folosinţă comună ale căminului; (5) Să asigure permanent (inclusiv duminica) curăţenia în spaţiile de folosinţă comună ale căminului (holuri, oficii, săli de lectură, scări, grupuri sanitare comune) şi în spaţiile exterioare aferente căminului; (6) Să asigure evacuarea ritmică a containerelor pentru reziduuri menajere amplasate în spaţiile exterioare; (7) Să recupereze în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data constatării lipsurilor şi a deteriorărilor produse bunurilor din cameră prin încasarea contravalorii lor, a regiei şi a manoperei de instalare; (8) Să asigure paza în cămin pe timp de noapte, respectarea normelor igienico- sanitare şi a normelor de pază contra incendiilor ; (9) Să asigure, lunar, distribuirea lenjeriei conform normelor igienico- sanitare şi a sacilor menajeri pentru fiecare cameră, pe bază de semnătură; (10) Să elibereze legitimaţiile de cămin la cazare şi să asigure viza de flotant pe durata contractului de închiriere; (11) Să afişeze, lunar, la afişierul fiecărui cămin, listele cu cantităţile de materiale folosite pentru curăţenie, pe cămin; (12) Să asigure dezinsecţii şi deratizări trimestriale sau în cazuri punctuale; (13) Să respecte termenul de efectuare a dezinsecţiilor şi deratizărilor ce va fi afişat cu o săptămână înaintea efectuării lor; (14) Să remedieze defecţiunile în maxim 24 de ore de la sesizarea lor în registrul de evidenţă a defecţiunilor; aceste registre vor fi numerotate şi înregistrate; (15) Să respecte programul de distribuire a apei calde stabilit împreună cu reprezentanţii studenţilor, la fiecare început de an universitar; acesta va fi afişat în termen de 7 zile de la data începerii anului universitar; (16) Să nu cazeze persoane care nu prezintă dispoziţie de cazare eliberate de către facultate. Art. 50. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, prin reprezentanţii săi delegaţi, poate, de plin drept: (1) Să verifice modul în care locatarul (chiriaşul) foloseşte şi întreţine suprafaţa locativă închiriată, inventarul dat spre folosinţă şi spaţiile comune ale căminului; (2) Să evacueze locatarii care se abat de la Regulamente. Art. 51. Persoanele cazate în căminele gestionate de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” se obligă: (1) Să achite tariful de cazare şi contravaloarea eventualelor pagube constatate; (2) Să folosească, în mod corespunzător, bunurile din inventarul căminului, instalaţiile electrice şi sanitare puse la dispoziţie, să închidă robineţii de apă după utilizarea chiuvetelor sau a duşurilor; (3) Să asigure ordinea şi curăţenia în spaţiul primit, să nu arunce ambalaje şi resturi menajere în instalaţiile sanitare, în spaţiile comune de cămin, în jurul căminului şi pe aleile complexului, să utilizeze sacii menajeri ecologici de unică folosinţă şi să îi ducă, după utilizare, la containerul de gunoi amplasat în afara căminului; (4) Să păstreze liniştea în orele de odihnă (23- 7) şi în perioadele de studiu (după orele 20); (5) Să permită accesul persoanelor din conducerea Universităţii, facultăţii şi a celor din administraţia căminului, în prezenţa unui reprezentant al studenţilor, pentru a efectua controlul în cameră, în vederea constatării modului de respectare a prevederilor prezentului Regulament şi a Contractului de închiriere; (6) La expirarea contractului, să restituie bunurile în starea consemnată în procesul- verbal de predare- primire la data încheierii contractului; (7) Să nu efectueze nici o modificare în spaţiul oferit şi la instalaţiile aferente, în spaţiile de folosinţă comună ale căminului şi să nu schimbe folosinţa acestora în alte scopuri contrare destinaţiei iniţiale; (8) Să nu subînchirieze spaţiul primit în folosinţă, cu destinaţia de locuinţă, unor persoane fizice sau juridice; (9) Să răspundă material de lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră: răspunderea materială pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din camera revine vinovatului, iar în cazul neidentificării acestuia este solidară pentru toţi titularii de contract din cameră; (10) Să nu lipească afişe şi anunţuri decât în locurile special amenajate pe fiecare palier; (11) Să respecte normele igienico- sanitare şi cele de pază contra incendiilor ; (12) Să respecte normele de acces în cămin şi să se asigure prin mijloace corespunzătoare împotriva accesului în încăpere a persoanelor străine de cameră, în absenţa titularilor de contract ; să nu permită accesul si staţionarea in camera, in intervalul 23-7 a altor persoane decât titularii de contract din camera respectiva, cu excepţia celor menţionate la alin. 5. sau a rudelor, sosite in vizita (48 h) din alta localitate, de gradul I sau II ale titularilor de contract astfel: mama care vizitează fiica, sora care vizitează sora, tatăl care vizitează fiul, fratele care vizitează fratele vor fi cazaţi in camera titularului de contract in caz contrar administraţia va găsi punctual rezolvarea in limita posibilităţilor, cu acordul celorlalţi locatari ; (13) Să nu folosească camera şi spaţiile de folosinţă comună pentru activităţi comerciale; (14) Să nu folosească aparate cu un consum electric mai mare decât normele stabilite şi afişate de instituţia de învăţământ ; (15) Să nu folosească mijloace improvizate de încălzire şi alte improvizaţii electrice; (16) Să se legitimeze la solicitarea personalului de pază, a organelor de poliţie şi a altor persoane autorizate care exercită controlul în cămin; (17) Să nu crească animale în cămin; (18) Să respecte normele morale şi de etică universitară; (19) Să declare toate aparatele electrice şi electrocasnice pe care le aduc spre folosinţă. Aparatele declarate vor fi înregistrate, de către administraţia complexului, într-un registru special, în care se va menţiona: proprietarul, camera, denumirea şi marca aparatului, puterea consumată şi starea tehnică. Specialiştii din cadrul Serviciului Tehnic al Universităţii vor putea verifica, cu acordul proprietarului, declaraţiile. Nedeclararea, în termen de 24 de ore de la data aducerii aparatului în cameră, se sancţionează cu evacuarea din cămin. Normele de consum precum şi puterea maximă acceptată pentru fiecare cămin şi cameră vor fi elaborate de către Serviciul Tehnic al Universităţii, în corelaţie cu capacitatea reţelei electrice.” (20) Să nu fumeze în cămin (camere, holuri, grupuri sanitare, oficii şi alte spaţii), fumatul fiind permis doar în afara căminului. (21) Să nu introducă şi să consume băuturi alcoolice sau halucinogene în cămin; să nu intre în spaţiile de cazare în stare avansată de ebrietate şi să nu producă scandaluri pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice; să nu agreseze fizic sau verbal, personalul de pază şi de deservire a căminului. (22) Să nu sustragă bunuri aparţinând colegilor de cameră sau cămin. Art. 52. Persoanele cazate în căminele gestionate de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de următoarele drepturi: (1) Să participe la luarea deciziilor privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu din cămine; (2) Să folosească spaţiile comune, în scopul destinaţiei lor; (3) Să sesizeze reprezentanţii Universităţii în legătură cu orice abatere de la regulamentele în vigoare. Art. 53. DPSS va prezenta, trimestrial, analize financiare conducerii Universităţii. Art. 54. Studenţii cazaţi în căminele studenţeşti pot constitui comitete de cămin. Art. 55. După aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de cămin de către conducerea Universităţii, acesta va face parte integrantă din prezentul Regulament. CAP. V. SANCŢIUNI Art. 56. Angajaţii Universităţii care favorizează cazările fictive sau cazarea persoanelor neîndreptăţite, vor fi traşi la răspundere disciplinar, material sau penal, după caz. Art. 56*. Pentru nerespectarea Regulamentului de cazare se aplică, în funcţie de gravitatea faptelor, următoarele sancţiuni: - mustrare scrisă; - avertisment scris şi înştiinţarea părinţilor; - excluderea din cămin pe o perioadă de la un semestru până la un an universitar; - pierderea definitivă a dreptului de cazare pe toată durata studiilor; - exmatricularea din facultate pentru abateri deosebit de grave de la normele sociale de convieţuire în comun. Art. 57. Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Art. 58. Se sancţionează cu: (1) avertisment abaterile săvârşite la art.51, alin.2-6, 9, 10, 16, 17. (2) evacuarea din cămin, abaterile săvârşite la art.51 alin.7, 8, 14, 15, 20, 21, 22. (3) avertisment - titularul de contact ce a permis staţionarea unei persoane în cameră în intervalul 23-7 şi încasarea tarifului de cazare în regim hotelier a persoanelor străine de cameră, altele decât cele menţionate la alin.(12). (4) evacuarea din cămin, pentru neplata tarifelor de cazare, conform Contractului de cazare şi locatarilor ce au produs pagube (alin.1). Contravaloarea pagubelor vor fi achitate de cei vinovaţi; în cazul neidentificării vinovatului, se vor debita solidar toate persoanele implicate (cameră/ palier/cămin/complex), pe bază de proces verbal de constatare, vizat şi de comitetul de cămin/comitetele de cămin. Art. 59. Sancţiunile se aprobă de către directorul DPSS, la propunerea administratorului complexului sau a personalului din Conducerea Universităţii/facultăţii, la care locatarii sunt înmatriculaţi. Termenul de depunere a contestaţiilor, la Registratura Universităţii, este de 3 zile lucrătoare de la data aplicării. Analiza contestaţiilor este de competenţa Biroului Senat al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Art. 59*. Pentru încălcarea art. 51, alin. 19, locatarii vor fi sancţionaţi cu evacuarea din cămin şi pierderea dreptului de cazare pentru anul în universitar în curs. Art. 60. La aplicarea oricărei altei sancţiuni se vor consulta reprezentanţii studenţilor (membrii comitetului de cămin/ reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii). CAP. VI. ALTE DISPOZIŢII Art. 61. Facultăţile pot adopta Regulamente proprii de cazare, dar care să nu contravină prezentului Regulament.


 
Da ne like pe Facebook
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit. Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2019 - Toate drepturile rezervate.

sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont