Organizarea magistraturii, avocaturii, activității notariale și a executorilor judecătorești  – SUBIECTE POSIBILE

1. Prezentați autoritățile care compun serviciul public al justiției, sau sistemul judiciar din România;- 3 pcte.
2. Prezentați autoritățile partenere ale sistemului judiciar din România;
3. Prezentați cele trei consecințe esențiale din care rezultă faptul că, justiția civilă este monopolul statului;
4. Prezentați compunerea Înaltei Cutți de Casație și Justiție, dar și modul de organizare al acestei instanțe;
5. Prezentați 5 din cele mai importante drepturi ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor;
6. Prezentați 5 din cele mai importante îndatoriri ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor;
7. Prezentați modul de organizare și funcționare al instanțelor militare;
8. Prezentați atribuțiile Ministerului Public, exercitate prin procurori;
9. Prezentați organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție;
10. Prezentați alcătuirea Consiliului Superior al Magistraturii și respectiv a secțiilor acestuia;
11. Prezentați atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la admiterea în magistratură, evaluarea, formarea și examenele judecătorilor și procurorilor;
12. Prezentați atribuțiile Secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor;
13. Prezentați atribuțiile Secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor;
14. Care sunt atribuțiile inspectorului șef și respectiv ale inspectorului șef adjunct, din cadrul Inspecției judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii;
15. Care sunt atribuțiile inspectorilor judiciari din cadrul Inspecției judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii;
16. Prezentați care este procedura de verificare a sesizărilor, referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor;
17. Prezentați procedura de numire a judecătorilor și procurorilor;
18. Prezentați procedura de detașare a magistraților;
19. Prezentați zece fapte ale judecătorilor și procurorilor, care pot constitui abateri disciplinare;
20. Prezentați modalitatea de formare inițială a auditorilor de justiție, în cadrul Departamentului de formare inițială, al Institutului Național al Magistraturii;
21. Prezentați procedura de examinare a candidaților la Institutul Național al Magistraturii;
22. Prezentați modul de organizare și funcționare a Adunării generale, din cadrul unui barou;
23. Prezentați instituția Decanului unui barou;
24. Prezentați Congresul avocaților, ca organ de conducere al Uniunii Naționale a Barourilor din România;
25. Prezentați instituția Președintelui și respectiv a vicepreședinților Uniunii Naționale a Barourilor din România, ca organe de conducere ale profesiei de avocat;
26. Prezentați Congresul notarilor publici, ca organ de conducere al Uniunii Naționale a Notarilor Publici;
27. Prezentați Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici și prezentați cinci din cele mai importante atribuții ale acestuia;
28. Prezentați competența executorilor judecătorești;
29. Prezentați calitatea de executor judecătoresc stagiar;
30. Prezentați Congresul și Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor judecătorești, ca organe de conducere ale profesiei de executor judecătoresc;
31. Definiți justiția în sensul tehnicii juridice; – 2 pct.
32. Caracterizați procedura arbitrală;
33. Care este mijlocul procedural pentru declanșarea activității jurisdicționale în domeniul dreptului privat dar și în domeniul dreptului penal?
34. Definiți principiile de organizare a justiției;
35. Definiți principiile de funcționare a justiției;
36. Enumerați fără a dezvolta care sunt principiile de organizare a justiției;
37. Enumerați fără a dezvolta care sunt principiile de funcționare a justiției;
38. Prezentați sensurile noțiunii de jurisdicție atribuite de către doctrina actuală;
39. Prezentați conținutul jurisdicției;
40. Prezentați componența Colegiilor de conducere ale instanțelor judecătorești;
41. Prezentați atribuțiile Adunărilor generale ale judecătorilor;
42. Prezentați compartimentele auxiliare din structura instanțelor judecătorești și a parchetelor;
43. Ce reprezinta Școala națională de grefieri?
44. Care sunt condițiile necesare pentru ca o persoană să fie numită grefier?
45. Prezentați sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor.;
46. Prezentați fără a dezvolta care sunt principiile potrivit cărora își sefășoară activitatea Ministerul Public;
47. Prezentați structura Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție;
48. Cine evaluează și când, rezultatele obtinute de D.I.I.C.O.T.?
49. De cine sunt conduse parchetele de pe lânga Curțile de Apel, respectiv parchetele de pe lângă Tribunale, Tribunale pentru minori și familie și Judecătorii?
50. Prezentați atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor.;
51. Prezentați atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor și a parchetelor;
52. Cine exercită acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un judecător, procuror sau magistrat- asistent?
53. Ce cuprinde hotărârea prin care Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii soluționează o acțiune disciplinară?
54. Ce le este interzis judecătorilor și procurorilor?
55. Ce litigii pot judeca judecătorii stagiari?
56. Prezentați procedura de desfășurare a examenului de capacitate a judecătorilor și procurorilor stagiari.;
57. Prezentați procedura de delegare a magistraților.;
58. Prezentați cazurile în care judecătorii sau procurorii pot fi suspendați din funcție, dar și procedura în sine.;
59. Prezentați cazurile în care judecătorii și procurorii pot fi eliberați din funcție.;
60. Enumerați trei din principalele drepturi ale magistraților.;
61. Enumerați trei din principalele obligații ale magistraților.;
62. Prezentați sancțiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor și procurorilor.;
63. Prezentați alcătuirea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii.;
64. Prezentați trei dintre drepturile auditorilor de justiție.;
65. Prezentați trei dintre obligațiile auditorilor de justiție.;
66. Prezentați fără a dezvolta, care sunt principiile și regulile fundamentale ale exercitîrii avocaturii în România.;
67. Prezentați formarea Consilului baroului și trei din competențele acestuia.;
68. Prezentați modul de individualizare a formelor de exercitare a profesiei de avocat și a cabinetelor grupate.;
69. Ce poate cuprinde Statutul societății civile profesionale de avocați?
70. Care sunt cazurile de nedemnitate privind profesia de avocat?
71. Cum se realizează pregătirea și formarea profesională inițială a avocaților stagiari?
72. Care sunt îndatoririle suplimentare ale avocaților stagiari în afara celor legale, statutare și deontologice?
73. În ce pot consta consultațiile și cererile cu caracter juridic, ca parte a activității unui avocat?
74. În ce pot consta activitățile fiduciare ca parte a activității unui avocat?
75. Ce elemente obligatorii trebuie să cuprindă un contract de asistență juridică?
76. Prezentați trei din cele mai importante elemente care stau la baza stabilirii onorariilor unui avocat.;
77. Prezentați fără a dezvolta trei dintre drepturile recunoscute de lege avocaților.;
78. Prezentați fără a dezvolta trei dintre principalele îndatoriri ale avocaților .;
79. Care sunt documentele obligatorii ce țin evidența activității unui avocat?
80. Care sunt formele de exercitare a funcției de notar public?
81. Ce persoane pot dobândi la cerere calitatea de notar public fără examen?
82. Prezentați trei situații în care calitatea de notar poate înceta.;
83. Prezentați fără a dezvolta care sunt organele de conducere a unei Camere a Notarilor Publici?
84. Prezentați trei dintre drepturile notarilor publici.;
85. Prezentați trei dintre îndatoririle notarilor publici.;
86. Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea și ținerea evidențelor activității birourilor executorilor judecătorești?
87. Ce cuprinde referatul executorului judecătoresc angajator?
88. Prezentați cazurile de incompatibilitate cu exercitarea funcției de executor judecătoresc.
89. Prezentați trei situații în care calitatea de executor judecătoresc poate înceta.;
90. În urma căror abateri poate intervenii raspunderea executorului judecătoresc.;
91. Independența și impațialitatea judecătorilor , se realizează printre altele, prin ………………………………………………………………………..…. ;1 pct.
92. Potrivit principiului dublului grad de jurisdicție, sistemul judecătoresc din România are stabilită o structură………………………………………….;
93. Potrivit principiului colegialității jurisdicțiilor o hotărâre judecătorească poate fi pronunțată…………………………………………………………………;
94. Principiul disponibilității în cadrul procesului civil, conferă părților……..;
95. Jurisdicția, în funcție de materia supusă judecății poate fi………………..;
96. Finalitatea jurisdicției se materializează cu precădere…………………….;
97. Cauzele date potrivit legii în competența de primă instanță a Judecătoriei, Tribunalului și Curții de Apel se judecă în complet format …..…….., cu excepția …………………….., care se constituie………………………..……….;
98. În structura sa, Înalta Curte de Casație și Justiție cuprinde…….……….;
99. Conducerea Înaltei Curții de Casație și Justiție se exercită de …………;
100. Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție are în structură……..;
101. Pot fi numiți în cadrul D.I.I.C.O.T. , procurorii cu o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă și cu o vechime de …..…… și să fi fost declarați admiși în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop;
102. Parchetele de pe lângă Curțile de Apel și Tribunale, au în structură………;
103. Durata mandatului membrilor aleși ai CSM este de ………………….…..;
104. Durata stagiului unui judecător stagiar este de ……………………………;
105. Examenul de capacitate a judecătorilor stagiari constă în …………………;
106. Judecătorii și procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiți de ……………………………………………………………………………;
107. Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de ……………………;
108. Durata detașării judecătorilor și procurorilor este de ………………………;
109. Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor stabilește………………..;
110. Cererile pentru înscrierea la concursul organizat de INM se depun în termen de ………………………………………………………………………………..;
111. Durata formării profesionale a auditorilor de justiție este de ………………;
112. Absovenții INM sunt obligați să îndeplinească funcția de judecător sau de procuror timp de ……………………………………………………………..;
113. Personalul de instruire al INM este asigurat, de regulă, din rândul ………..;
114. În componența unui Barou intră…………………………………………….;
115. Consiliul Baroului este format din ………………………………………….;
116. Congresul avocaților este ……………………………………………………;
117. Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, este format din ……..;
118. Comisia permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România este condusă de ……………………………………………………………………;
119. Contractul de asistență juridică, învestit cu formulă executorie , în condițiile legii …………………………………………………………………………..;
120. Decanul supune aprobării Consilului Baroului, Tabloul avocaților definitivi și stagiari, până la ………………………………………………………………;
121. În cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România este organizată și funcționează Casa de Asigurări a Avocaților, în scopul ……………………;
122. Procedura notarială are un caracter…………………………………………;
123. Notarul public își poate schimba sediul biroului notarial dintr-o localitate în altă localitate prin concurs organizat de ……………………………………..;
124. În registrul general al unui notar public se înregistrează …………………..;
125. În opisul registrului general al unui notar public se trec ……………………;
126. În ordinul de numire în fucnție a unui notar public se menționează ……….;
127. Tabloul anual al notarilor publici va fi întocmit obligatoriu de către Consiliul Uniunii până la data de ………………………………………………………;
128. Conflictele de competență dintre notarii publici din circumscripția unor Curți de Apel diferite se soluționează de către ……………………………………..;
129. Controlul judecătoresc al actelor notariale se realizează pe calea ………….;
130. Controlul profesional-administrativ al activității notariale se exercită de …….;
131. Acțiunea disciplinară împotriva unui notar public poate fi exercitată în termen de ………………………………………………………………………….;
132. Acțiunea disciplinară împotriva unui notar public se exercită de ………;
133. Ce autoritate poate realiza la cererea părților, legalizarea copiilor de pe înscrisuri cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată, în localitățile unde nu funcționează birouri ale notarilor publici?
134. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în alte state, pot îndeplinii anumite acte notariale cu excepția ……………………………;
135. Actul îndeplinit de executorul judecătoresc în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, numărul de înregistrare şi data, constituie………………………………………………………………………….;
136. Biroul executorului judecătoresc trebuie să fie înregistrat în termen de ……….;
137. În circumscripția fiecărei Curți de Apel, funcționează câte o Camera a executorilor judecătorești……………………………………………………;
138. Camera executorilor judecătorești este condusă de ………………………;
139. Congresul extrordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești se întrunește ……………………………………………………………………;
140. Durata stagiului unui executor judecătoresc stagiar este de ………… , calculată de la …………………………………………………………………………;
141. Angajarea executorului judecătoresc stagiar în cadrul unui birou în care funcționează mai mulți executori judecătorelti asociați se face de …………;
142. Examenul de capacitate pentru executorii judecătorești stagiari care au împlinit durata de stagiu se organizează de ………………………………………….;
143. Ministrul justiției dispune excluderea din profesie a executorului judecătoresc condamnat, începând cu data ……………………………………………….;
144. Cu privire la competența teritorială, executorii judecătorești își îndeplinesc atribuțiile în circumscripția …………………………………………………;
145. Executorul judecătoresc pentru care este cerută recuzarea poate declara că…………………………………………………………………………….;
146. Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplinii un act sau de a efectua o executare silită se motivează , dacă parțile stăruie în cererea de îndeplinire a actului în termen de ………………………………………………………….;
147. Cei interesați sau vătămați prin actele de executare pot……………………;
148. Controlul profesional al activității executorilor judecătorești se exercită de……………………………………………………………………………..;
149. Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, verifică sesizările părților împotriva executorilor judecătorești în cel mult……………………..;
150. Executorii judecătorești nu pot condiționa punerea în executare a hotărârilor judecătorești de ………………………………………………………………;

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont