Universitatea „Transilvania” din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin „oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

 • Începând cu anul universitar 2005 – 2006, procesul didactic este organizat pe trei cicluri:

Ciclul I – Studii universitare de licenţă (studii universitare cu frecvenţă, învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă);

Ciclul II – Studii universitare de masterat (studii universitare cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă);

Ciclul III – Studii universitare de doctorat (studii universitare cu frecvenţă).

 

 

1 Universitatea Transilvania din Brașov

 

 • Admiterea pentru ciclurile de studii universitare de licenţă și de masterat se organizează pe domenii de licenţă/masterat ale căror programe de studii/specializări sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate la Universitate. Lista domeniilor și a programelor de studii pentru care se organizează admitere se actualizează anual pe pagina web a universităţii, în conformitate cu structura universităţii, aprobată prin hotărâre de

 

 • Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale numit în continuare Ministerul de resort, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului României. Locurile cu taxă sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie al Universităţii, în limita capacităţii maxime de şcolarizare
  aprobate de ARACIS și de Ministerului de resort pentru fiecare program de studii şi pe baza cererii pe piaţa forţei de muncă.

 

 • Învăţământul la distanţă şi cel cu frecvenţă redusă se organizează numai în regim cu taxă. Pentru ciclul de licenţă se organizează fie învăţământ la distanţă, fie cu frecvenţă redusă, pentru ciclul de masterat se organizează exclusiv învăţământ cu frecvenţă redusă.

 

 • Condiţiile de admitere (probele de concurs, modul de desfăşurare a probelor, procentul din media de bacalaureat/licenţă care se ia în considerare la calculul mediei finale de concurs, criteriul de repartizare în funcţie de medie sau de opţiunea candidatului) sunt aprobate anual, la propunerea consiliilor facultăţilor, de Consiliul de Administraţie și de Senatul Universităţii și sunt publicate pe pagina web a Universităţii.

 

2 Candidaţii la admitere

 • Candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă sunt absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. Candidaţii pentru ciclul de masterat sunt absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. L288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. L84/1995).

 

 • Cetăţenii români care au absolvit liceul în străinatate sunt obligaţi să prezinte la admitere Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, eliberat de către CNRED (Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor). http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat

 

 • Pot candida la admitere cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Anterior înscrierii, acești candidaţi vor depune dosarul pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate conform reglementărilor în (Anexa 1)
 • Pot candida la admitere și cetăţeni ai ţărilor terţe UE, în condiţiile respectării prevederilor legislative în (a se vedea în acest sens menţiunile din Anexa 2).
 • Pot candida la admitere românii de pretutindeni (a se vedea Anexa 3).

 

 

 

 • Ministerul Educaţiei Naţionale

 

 • Pentru ciclul de licenţă şi ciclul de masterat, un candidat poate participa la admiterea la mai multe programe de studii din universitate, dar poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii. De asemenea, un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent. Candidatul admis la mai multe programe de studii trebuie să opteze pentru acela la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea dosarului cu actele de studii în original în termenul stabilit prin contractul

 

 • Pot fi înmatriculaţi fără examen de admitere, în cadrul numărului de locuri scoase la concurs la ciclul de licenţă, absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare şi la concursurile artistice sau sportive la nivel naţional sau internaţional. Pentru această categorie de candidaţi, criteriile de admitere sunt aprobate de Consiliul de Administraţie și de Senat, la propunerea Consiliilor facultăţilor (Anexa 4).

 • Criteriile de admitere pentru candidaţii de etnie rromă sunt cuprinse în Anexa 5.

 

 • Studenţii şi absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire pot urma un al doilea program de licenţă în condiţiile prezentate în Anexa 6. Absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior particular au dreptul să urmeze un al doilea program de licenţă în instituţiile de învăţământ superior de stat, în condiţiile stabilite de lege şi de Senatul universităţii.

 

 • Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură dată, pentru fiecare din cele trei cicluri de studii

 

3 Înscrierea candidaţilor

 • Concursul de admitere la ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat este organizat în două sesiuni, ambele anterioare începerii anului universitar. Înscrierile se fac la facultăţi, în locuri special amenajate, aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin intermediul avizierelor facultăţilor, de comisiile de admitere, şi prin afişare pe pagina web. Zilele de desfăşurare a concursului şi programul probelor de concurs vor fi afişate la avizierele Comisiilor de admitere pe facultate, pe paginile web ale facultăţilor și pe pagina web a universităţii.

 

 • Actele necesare pentru înscriere sunt prezentate în Anexa 7.

 

 • Cuantumul taxei de înscriere, precum și categoriile de candidaţi scutiţi de taxe se aprobă anual de Senatul Universităţii.

 

 • În perioada admiterii, Universitatea poate asigura candidaţilor veniţi din alte localităţi cazare în căminele proprii, în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o durată de două sau trei zile (zilele de concurs, plus ziua anterioară primei probe de concurs).

4 Stabilirea subiectelor de concurs

 • Pentru concursul care se desfăşoară cu probe de cunoştinţe, subiectele se stabilesc în concordanţă cu manualele după care au studiat absolvenţii de liceu, promoţia curentă.

 

 • Subiectele probelor de concurs se stabilesc în ziua concursului, prin tragere la sorţi din manuale, din culegeri publicate la edituri centrale sau pe baza altor criterii stabilite de Comisia de admitere pe

 

 • În mod obligatoriu, probele de concurs l3a care se dau aceleaşi subiecte sunt planificate la aceeaşi oră şi se desfăşoară pe durata aceluiaşi interval de timp.

 

 

 • Stabilirea, verificarea, multiplicarea şi sigilarea în plicuri a subiectelor de concurs pentru fiecare sală de concurs se vor face în condiţii de deplină

 

5 Desfăşurarea probelor de concurs

 • Candidaţii vor fi informaţi asupra denumirii probei de concurs, a orei începerii, a duratei de desfăşurare şi a repartizării în săli prin afişare cu cel puţin 24 ore înainte de începerea concursului.

 

 • Probele de concurs vor fi sub formă de teste tip grilă sau clasice (tradiţionale).

 

 • Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

 

 • Pentru probele la care examinarea se desfăşoară individual se va indica şi ora aproximativă de intrare în examen a fiecărui

 

 • Nu se vor programa două probe de concurs în aceeaşi zi, pentru acelaşi candidat în cadrul aceluiaşi domeniu

 

 • Sunt strict interzise semnele pe lucrările scrise. Orice semn care nu are legătură cu rezolvarea lucrării poate fi motiv pentru anularea lucrării.

 

 • În sala de concurs, candidaţii se legitimează numai cu cartea de identitate sau cu adeverinţă de identitate eliberată de poliţie şi cu legitimaţia de concurs. Lipsa uneia dintre ele conduce la excluderea din sală pentru acea zi. Nu se admite utilizarea calculatoarelor sau a altor aparate electronice audio-vizuale.

 

 • Accesul candidaţilor în sala de concurs se admite numai cu o oră înainte de cea a începerii concursului. Candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte. Părăsirea sălii de concurs nu se poate face decât definitiv, cu predarea lucrării pe bază de semnătură.

 

 • Candidaţii care nu respectă prevederile prezentei Metodologii sunt eliminaţi din concurs. Decizia eliminării o ia Comisia de admitere pe universitate, la propunerea Comisiei de supraveghere a sălii în care s-a aflat candidatul, avizată de Comisia de admitere pe facultate.

6 Corectarea, stabilirea şi comunicarea rezultatelor

 • Corectarea lucrărilor se va face în săli special amenajate în acest scop, supravegheate de către persoane desemnate de Comisia de admitere pe universitate sau

 

 • Corectarea lucrărilor se va face independent, de către doi corectori, fiecare consemnând notele (punctele) acordate în Borderoul de notare pus la dispoziţie de Comisia de admitere pe universitate sau

 

 • Pentru lucrările elaborate pe subiecte de tip grilă nu se admit diferenţe între punctele acordate de cei doi

 

 • La corectarea lucrărilor elaborate cu subiecte tradiţionale, între notele acordate de către cei doi corectori, pentru fiecare subiect în parte, nu se admite o diferenţă mai mare de un punct. În situaţia în care între notele acordate pe un subiect apar diferenţe mai mari de un punct, lucrarea va fi repartizată unui alt corector (corector 3), care va stabili nota finală pentru subiectul respectiv.

 

 • Admiterea candidaţilor se face în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare facultate, domeniu de licenţă şi program de studii.

 

 • Mediile generale obţinute de candidaţii la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai pentru facultatea la care aceştia s-au înscris şi au candidat, în conformitate cu cele menţionate în cererea de înscriere.

 

 • Media generală minimă de admitere în învăţământul universitar nu poate fi mai mică de 5,00 pentru ciclul de licență şi 6,00 pentru ciclul de

 

 • Admiterea în regim de finanţare de la bugetul de stat, grant al Universităţii, respectiv în regim cu taxă se face strict în limita locurilor stabilite prin ordin al Ministerului de resort şi de Consiliul de Administraţie al Universităţii. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, departajarea se face după criteriile stabilite de Comisia de admitere pe facultate. Criteriile de departajare vor fi afişate la avizierele Comisiilor de admitere pe facultate şi pe paginile web ale facultăţilor.

 

 • Precizări privind distribuirea candidaţilor pe locurile în regim de finanţare de la bugetul de stat, grant al Universităţii şi în regim cu taxă:

 

 • Ocuparea locurilor în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă se va face în mai multe faze distincte, după cum urmează:

În faza I, ocuparea locurilor în regim fără taxă şi în regim cu taxă se va face pe facultate, domenii de licenţă şi programe de studii din cadrul acesteia, după opţiunile exprimate prin fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale sau în ordinea descrescătoare a mediilor generale şi a opţiunilor exprimate prin fişa de înscriere.

În celelalte faze, la nivelul facultăţii, respectiv al fiecărui program de studii, se vor ocupa locurile rămase libere prin retragerea unora dintre cei care au fost declaraţi admişi în faza anterioară. Ocuparea acestor locuri se va face conform formulei de la prima fază.

 • După încheierea primei sesiuni, facultatea care nu şi-a completat locurile scoase la concurs poate organiza a doua sesiune de
 • La înscriere, candidatul completează un contract privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere (denumit în continuare – contract al candidatului la admitere), care precizează obligaţiile candidatului admis privind completarea dosarului de înscriere pentru a rămâne pe locuri fără taxă sau cu taxă de studii.

 

 • Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a universităţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, specificându-se data şi ora afişării.

 

 • Pentru probele apreciate prin punctaj, acesta se converteşte în note de la 1 la

 

7 Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

 • Soluţionarea contestaţiilor este exclusiv de competenţa universităţii, conform prezentei Metodologii. Soluţionarea contestaţiilor referitoare la conţinutulsubiectelor, al baremurilor, precum şi toate aspectele care vizează modul de aplicare a metodologiei proprii de concurs este exclusiv de competenţa Comisiei de admitere pe universitate şi a conducerii executive a universităţii, singurele în măsură să analizeze şi să decidă, pe baza documentelor existente la facultăţi, asupra soluţiilor ce trebuie adoptate în fiecare caz în

 

La programele de studii de licenţă de la facultatea de Medicină, contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisia de admitere a facultăţii de Medicină şi se depun în termen de două ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă şi va fi postată pe site-ul facultăţii şi afişată la avizierul facutăţii.

Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri, comisia apeciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări vor fi anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective pentru toţi candidaţii.

 

 • Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor scrise se depun la Comisiile de admitere ale facultăţilor, în maximum 48 ore de la data şi ora afişării rezultatelor, în timpul programului de lucru al secretariatelor facultăţilor.

Ora limită de depunere a contestaţiilor va fi precizată de Comisia de admitere pe facultate în mod expres, la afişarea rezultatelor. Rezultatul contestaţiilor se comunică în scris la avizierul admiterii, în cel mult 72 ore după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

 • Lucrările a căror notare a fost contestată de candidaţii la concurs vor fi sigilate şi recorectate de Comisia de contestaţie, numită prin ordin al preşedintelui Comisiei de admitere pe universitate. Procesul verbal de notare va fi predat Comisiei de admitere pe facultate, iar preşedintele acesteia îl va înainta Comisiei de admitere pe universitate pentru verificare, aprobare şi pentru a dispune afişarea rezultatului. După ce s-a obţinut avizul Comisiei centrale de admitere, Comisia de admitere pe facultate comunică, prin afişare, rezultatele la contestaţii.

 

 • În cazurile de rezolvare favorabilă a contestaţiei, preşedintele Comisiei de admitere pe facultate va trebui să convoace şi corectorii iniţiali, care împreună cu membrii Comisiei de contestaţii vor stabili nota finală a lucrării, aceasta va fi consemnată într-un proces verbal de consens, semnat de toţi cei implicaţi. În ipoteza că membrii Comisiei de contestaţie şi corectorii iniţiali nu pot ajunge la consens, vor încheia un proces verbal, semnat de toţi membrii, pe care preşedintele Comisiei de admitere pe facultate îl va înainta Comisiei de admitere pe universitate. În acest caz, prin Ordin al preşedintelui Comisiei de admitere pe universitate, se dispune formarea altei comisii de corectori care, analizând şi notările precedente, va stabili rezultatul definitiv, care va fi afişat numai din dispoziţia Comisiei pe

 

 • Prin „rezolvare favorabilă a contestaţiei pentru lucrările elaborate pe subiecte tip grilă” se înţelege acordarea punctelor conform şablonului grilă stabilit de către Comisia de elaborare a subiectelor şi respectarea condiţiei ca suma punctelor obţinute să fie mai mare decât suma iniţială.

 

 • Prin „rezolvare favorabilă a contestaţiei pentru lucrările elaborate pe subiecte tradiţionale” se înţelege acordarea unei note cu cel puţin un punct mai mare decât nota iniţială.

 

 • Consiliul de Administraţie al universităţii poate decide sancţionarea celor din vina cărora notele nu au reflectat valoarea reală a lucrării. Sancţiunea poate fi disciplinară, la propunerea Comisiei de disciplină şi aprobată de

 

 • Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de admis, dacă obţine media generală mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine o medie egală cu a ultimului candidat admis iniţial, se aplică prevederile articolului 6.8 din prezenta metodologie. Indiferent de modul de soluţionare a contestaţiilor, situaţia celor declaraţi admişi, după luarea în considerare a contestaţiilor, nu poate fi modificată.

 

 

 • După afişarea răspunsului la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi

 

 • La domeniile la care concursul se organizează în două etape, contestaţiile la probele scrise din cadrul primei etape se depun şi se rezolvă înainte de începerea probelor pentru etapa a doua. Termenele de depunere şi de rezolvare a contestaţiilor vor fi afişate de către Comisia de admitere pe

 

 • La probele orale şi practice nu se admit contestaţii, indiferent de etapa în care acestea au fost susţinute.

8 Competenţele şi responsabilitatea comisiei de admitere pe universitate precum şi ale decanatelor şi comisiilor de admitere din facultăţi

 • Competenţele şi responsabilitatea Comisiei de admitere pe universitate:
  • alcătuirea, numirea şi instruirea comisiilor necesare derulării concursului de admitere;
  • stabilirea subiectelor şi a baremurilor pentru probele de concurs;
  • stabilirea modului de notare şi corectare pentru probele de concurs;
  • stabilirea sistemului de colectare a tezelor din sălile de concurs şi de predare a tezelor la facultăţi, în cazul susţinerii probelor de concurs;
  • stabilirea sistemului de organizare a supravegherii candidaţilor, în cazul susţinerii probelor de concurs;
  • asigurarea cooptării la admitere a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a unor specialişti din învăţământul preuniversitar şi din învăţământul universitar din alte centre;
  • modalitatea de rezolvare a contestaţiilor;
  • elaborarea metodologiei de înscriere a candidaţilor de către facultăţi;
  • stabilirea măsurilor de securitate şi a celor disciplinare;
  • stabilirea programului (datele şi orele) de desfăşurare a

 

 • Competenţele şi responsabilitatea Comisiilor de admitere ale facultăţilor:
  • instruirea personalului din facultate angrenat în admitere;
  • organizarea înscrierii candidaţilor, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind admiterea;
  • completarea legitimaţiilor de concurs;
  • păstrarea în condiţii de securitate a dosarelor candidaţilor;
  • mobilizarea cadrelor didactice din facultate şi controlul prezenţei lor la acţiunile prilejuite de admitere;
  • organizarea supravegherii candidaţilor, în cazul susţinerii probelor de concurs;
  • colectarea tezelor din sălile de concurs şi transportarea tezelor la decanate, în cazul susţinerii probelor de concurs;
  • sistemul de primire şi predare a tezelor la corectură, modul de prelucrare a datelor, precum şi de recorectură în caz de contestaţii, în cazul susţinerii probelor de concurs;
 • verificarea anexelor 1 şi 2 cu notele corectorilor, pentru sesizarea eventualelor erori sau omisiuni;
 • trecerea notelor pe teze în condiţii de maximă responsabilitate, în cazul susţinerii probelor de concurs;
 • gestionarea şi manevrarea cu maximă securitate a mapelor ce conţin tezele corectate, atunci când se face prelucrarea lor, în cazul susţinerii probelor de concurs;

 

 • ordonarea tezelor alfabetic după deschidere, confruntându-se absenţele cu cataloagele de prezenţă, în cazul susţinerii probelor de concurs ;
 • întocmirea cataloagelor de mână, în cazul susţinerii probelor de concurs;
 • confruntarea cataloagelor de mână cu cele de la calculator, corectarea erorilor şi nepotrivirilor, folosind ca sursă primară tezele candidaţilor, în cazul susţinerii probelor de concurs;
 • repartizarea pe domenii, respectiv programe de studii a candidaţilor reuşiţi în cadrul facultăţii;
 • afişarea rezultatelor;
 • primirea şi rezolvarea contestaţiilor, conform prezentei Metodologii;
 • eliberarea dosarelor candidaţilor respinşi;
 • asigurarea soft-ului pentru prelucrarea automată a datelor;
 • prelucrarea automată a datelor la nivelul facultăţii;
 • păstrarea documentelor de la examenul de admitere intră-n responsabilitatea Comisiei de admitere până la finalizarea admiterii, iar ulterior documentele vor fi arhivate la Secretariatul facultăţii, astfel:
  1. catalog concurs de admitere: 10 ani;
  2. procese verbale pentru fixarea subiectelor la probele scrise, orale sau de aptitudini: 10 ani;
  3. numirea comisiilor de admitere (deciziile Rectorului): 10

 
Da ne like pe Facebook
Daca ti-a placut acest articol nu uita sa te abonezi la feedul RSS!

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit. Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2019 - Toate drepturile rezervate.

sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont