Regulament studenti camin P 2 Constanta

REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti


Prezentul Regulament este elaborat astfel încât să respecte următoarele reglementări: Ordinul MI nr.6726/10 iulie 1991, Adresa Ml nr.41655/3 sept. 1991, Ordinul Ml nr.5064/31 mai 1993, Ordinul Ministru-lui nr.4479/20.08,1997, Hotărârea de Guvern nr.268/1993, Adresa Ml nr.33509/ 14 iunie 1995 şi Adresa MI nr.33171/29 mai 1996(cea cu menţiunea nr. de locuri de fiecare facultate), şi stabileşte modul de organizare.administrare şi funcţionare a căminelor în care sunt cazaţi studenţii din Universitatea „Ovidius” din Constanta.

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE
Art.1. Căminele Universităţii „Ovidius” Constanta sunt destinate pentru cazarea studenţilor numai în perioada anului universitar, conform planului de învăţământ elaborat la începutul fiecărui an universitar şi aprobat de MEC. în alte perioade ale anului,căminele vor avea un regim propus de către Direcţia cămine-cantină , aprobat de către Senatul Universităţii ,pentru a se da posibilitatea efectuării de reparaţii curente, acordarea de concedii personalului angajat la cămine şi obţinerea unor părţi din fondurile băneşti,necesare acoperirii costurilor ridicate ale regiilor care se plătesc pentru cămine. Pentru perioadele anului, altele decât cele destinate procesului de învăţământ, studenţii vor avea regim preferenţial de cazare, în regimul de preţuri stabilite pentru aceste perioade. Art.2. Fiecare cămin dispune de o schemă cu personal angajat .conform normelor stabilite, compusă din: administrator, personal de întreţinere-meseria şi îngrijitoare – şi personal de pază. Art.3. Activităţile din căminele studenţeşti sunt coordonate de către Direcţia cămine – cantină, prin serviciul social administrativ, care îşi are birourile în Căminul l din B-dul Mamaia nr.124 şi prorectorul cu probleme sociale studenţeşti. Art.4. Activitatea căminelor se analizează periodic (cel puţin o dată pe semestru ) în Senatul Universităţii. Rapoartele prezentate, sinteza discuţiilor şi hotărârile ,vor fi transmise in scris tuturor factorilor interesaţi : facultăţi, direcţia economică, serviciul social, Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa. Neîndeplinirea unor activităţi va aduce după sine şi discutarea cauzelor,respectiv sancţionarea vinovaţilor. Art.5. Pentru o mai bună colaborare între studenţi şi administraţia căminelor, conducerile facultăţilor şi conducerea Universităţii, Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa (L.S.- U.O.C.) va desemna „Comitetele de Cămin”, Acestea vor fi formate exclusiv din studenţi căminişti, membri ai L.S. -U.O.C.. Comitetele de Cămin sunt desemnate de L.S. – U.O.C la începutul fiecărui an universitar. Ele se subordonează direct Colegiului Director al L.S. -U.O.C şi preşedintelui acesteia, către care fac rapoarte săptămânale referitoare la activitatea lor precum şi la problemele curente ale studenţilor căminişti. Alegerea membrilor, structura organizaţională, organigrama şi atribuţiile membrilor Comitetelor de Cămin cad în sarcina exclusivă a Colegiului Director al L.S. – U.O.C.. Administraţia căminelor şi conducerea Universităţii vor avea rol consultativ în stabilirea atribuţiilor acestor Comitete de Cămin.

Art.6. Utilizarea spaţiilor de cazare pentru activităţi comerciale sau pentru orice alte activităţi în afara procesului de învăţământ NU este permisă.

Capitolul 2.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CĂMINE


Art.1. Pe baza numărului de studenţi existenţi m facultăţi din afara municipiului Constanţa şi unele zone limitrofe stabilite de Senatul Universităţii, se va face repartizarea locurilor în cămine, cu ocazia precizărilor. Criteriul unic de repartizare al numărului de locuri pentru fiecare facultate şi colegii (se obţine procentual) este raportul dintre numărul studenţilor cu domiciliul în afara municipiului Constanţa şi numărul total pe Universitate , a studenţilor din aceeaşi categorie ( obţinut prin însumarea acestor categorii de studenţi de la facultăţi şi colegii). Procentul astfel obţinut se aplică numărului total de locuri fără taxă calculat la norma sanitară, existent la nivelul Universităţii. Art.2. Cazarea studenţilor se face de către decanat şi Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa pe bază de cerere tip, elaborată de decanate şi Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa. Cererile se vor găsi la sediile Ligii Studenţilor şi vor avea număr de înregistrare. Tabelul final cu studenţii care vor locui în cămine trebuie vizat de conducerea facultăţii de unde provin studenţii. După încheierea contractului şi plata tarifului de cazare, studentul va primi legitimaţia de cămin şi cazarmamentul. Cu ocazia eliberării legitimaţiei de cămin se va întocmi în prezenţa administratorului sau a reprezentantului său proces verbal de predare-preluare a camerei. Procesul verbal va conţine menţiuni referitoare la starea camerei şi la bunurile existente în aceasta. Fiecare student va semna un astfel de proces verbal. Art.3. Universitatea „Ovidius” din Constanta asigură cazarea studenţilor în căminele proprii şi în căminele închiriate, in limita locurilor de care dispune pe baza unor criterii: situaţie profesională, situaţii de stare materială deosebită, distanţa faţă de municipiul Constanţa, etc., criterii ce vor fi stabilite de către facultăţi. Se va urmării cuantificat fiecare criteriu la nivel de facultate, cu încadrarea in priorităţile generale stabilite la nivel de Universitate. Repartizarea efectivă a locurilor din fiecare cămin se va face într-o şedinţă unică la care vor participa reprezentanţii decanatelor şi L.S.-U.O.C. Se va asigura o transparenţă totală a acestei acţiuni. Personalul cu sarcini de răspundere ce va încălca hotărârile luate, prin informaţii false sau alte acţiuni, va fi sancţionat disciplinar de către Senatul Universităţii. Art.4.

În căminele Universităţii „Ovidius” din Constanţa pot fi cazaţi studenţi care nu au domiciliul stabil in municipiul Constanta, care nu au avut abateri disciplinare şi nu au fost sancţionaţi disciplinar, în următoarea ordine de priorităţi: 1- studenţi bursieri români; 2- studenţi nebursierii români cu probleme sociale deosebite, de la învăţământ de zi- fără taxă 3- studenţi nebursieri romani, de la învăţământ de zi fără taxă 4- studenţi de naţionalitate româna , cetăţeni ai altor ţări, bursieri ai statului român; 5- studenţi străini bursieri ai statului român; 6- doctoranzi străini ai statului român sau cursanţi la alte forme de studiu postuniversitarele bază de burse acordate de statul român;
– studenţi români de la cursurile de zi, cu taxă.

Art.5. în limita locurilor disponibile,după asigurarea tuturor cererilor conform prevederilor de la Art.4. în căminele studenţeşti vor pute fi cazaţi (pe bază de contracte individuale sau protocoale/convenţii cu Universitatea „Ovidius” Constanta, avizate de prorector); – studenţi străini nebursierii ai statului român; – cetăţeni străini , doctoranzi la Universitatea „Ovidius” Constanţa, nebursieri ai statului român; – studenţi reînmatriculaţi şi repetenţi în condiţii cu totul si cu totul speciale. Art. 6 în cămine se pot caza temporar cadre didactice, studenţi sau alte persoane de la instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate care vizitează Universitatea, în cadrul unor acţiuni de colaborare, în spaţii destinate acestui scop ( camere de oaspeţi din cămine), în acest sens, fiecare facultate şi colegiu îşi vor stabili în fiecare an .acţiunile în care se pot implica având în vedere locurile disponibile în anumite perioade. Pentru perioadele de vacanţă ( inclusiv perioadele de restanţe ) fiecare facultate şi colegiu vor cere Universităţii să li se acorde locuri doar în condiţiile în care se respectă prezentul Regulament care prevede ca în aceste perioade căminele să fie pregătite pentru aceste acţiuni ( camere libere, condiţii de cazare corespunzătoare). Art.7. Pe perioada vacanţei de vară camerele vor fi eliberate ele rămânând la dispoziţia universităţii. Art.8.Pentru persoanele menţionate la Art.6., tariful de cazare se stabileşte prin negocieri de către Serviciu! Social şi se aprobă de Senatul Universităţii. Art.9. Cazarea propriu-zisă se face pe baza listelor aprobate şi/sau a bonurilor de cazare elaborate şi care se găsesc la LS.-U.O.C., în limita locurilor primite în cămine , respectându-se criteriile stabilite privind condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de studenţi pentru a fi cazaţi. Studenţii care nu şi-au îndeplinit minimele datorii faţă de Universitate sau au fost sancţionaţi pentru diferite abateri disciplinare nu vor primi cazare in anul universitar următor. Art. 10. Locul de cazare se preia individual şi nemijlocit de către fiecare student, pe baza legitimaţiei de student (adeverinţă de student) şi buletin/carte de identitate, prin întocmirea contractului de închiriere şi anexelor sale, contract semnat de Rector şi studentul în cauză. Modelul tipizat al contractului de închiriere este stabilit anual de oficiul juridic, de serviciul social, de Comisia cu probleme sociale studenţeşti a Universităţii şi Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa. Se va încheia un proces verbal semnat de aceste autorităţi prin care să se arate faptul că acest contract a fost discutat şi că s-a ajuns la un acord între cele 4 autorităţi (oficiul juridic, serviciul social, Comisia cu probleme sociale studenţeşti a Universităţii şi Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa), Art.11. Accesul în cămin se face pe bază de acte de identitate (carnet de student, legitimaţia de cămin, buletin de identitate, paşaport etc.), iar după ora 24°° accesul este permis numai studenţilor cazaţi în acel cămin. Art.12. Atribuţiile comitetului studenţesc de cămin sunt prevăzute in ANEXA 1 Art.13. Atribuţiile administratorului de cămin sunt prevăzute în ANEXA 2 Art.14. Atribuţiile portarului de cămin sunt prevăzute în ANEXA 3 Art.15. Atribuţiile şefului serviciului administrativ sunt prevăzute in ANEXA 4
4
Art.16. Atribuţiile personalului muncitor de întreţinere sunt prevăzute în ANEXA 5
Art.17. Fondul de rulment-ANEXA 6
Art.18. Căminele Universităţii sunt inviolabile. Relaţiile de cooperare între organele administrative ale Universităţii „Ovidius’ Constanta, L.S.-U.O.C. şi organele Poliţiei se vor desfăşura conform protocolului încheiat, în condiţiile legislaţiei în vigoare.


Capitolul 3. DREPTURILE Şl ÎNDATORIRILE STUDENŢILOR

Art.1. Drepturile studenţilor cazaţi în cămine sunt: a) să locuiască în camera repartizată; b) să primească , pe baza contractului de închiriere individual şi a listei bunurilor de folosinţă individuală sau colectivă de cazarmament şi alte bunuri pe care să le folosească în scopul în care au fost destinate; c) să folosească cum cred de cuviinţă timpul afectat studiului sau altor activităţi, fără a deranja alţi studenţi din cămin; d) să primească vizite, în condiţiile respectării prevederilor privind accesul în cămin; e) să apeleze la preşedintele de cămin sau reprezentanţii L.S.-U.O.C. pentru aplanarea sau rezolvarea unor neînţelegeri cu colegii de cămin; f) să sesizeze comitetul de cămin sau administraţia pentru orice neregulă sau abatere care afectează viaţa în cămin; g) să sesizeze organele de poliţie în cazul în care constată abateri grave de la normele de comportament civilizat, care se petrec în spaţiul universităţii; h) să utilizeze următorii consumatori electrici: FRIGIDER, TV, CALCULATOR, RADIO, CUPTOR CU MICROUNDE. Utilizarea altor consumatori electrici de mare capacitate decât cei prevăzuţi mai sus, depistaţi în cameră vor duce imediat la sancţionarea celor din cameră şi confiscarea acestora; i) să refacă zugrăveala camerei (dacă au deteriorat-o) şi să facă amenajări cu aprobarea administraţiei si a Serviciului Tehnic, fără a schimba însă arhitectura camerei şi fără a avea pretenţii de despăgubiri în caz de reziliere sau expirarea contractului de închiriere; j) să primească lenjerie curată de două ori pe lună; k) să beneficieze de întreţinerea instalaţiilor sanitare (duşuri, apă potabilă) şi să sesizeze defecţiunile în caietul deschis la fiecare cămin în acest scop; l) să beneficieze de încălzire şi apă caldă, conform programului stabilit de Direcţia Tehnică, Direcţia economică şi L.S. – U.O.C., în funcţie de regia de cămin stabilită de comun acord cu L.S. – U.O.C.. Art.2. îndatoririle studenţilor cazaţi în cămin sunt: a) să ia cunoştinţă şi să respecte prezentul regulament, care urmează să fie afişat în toate căminele studenţeşti; b) să preia camera cu respectarea condiţiilor prevăzute în contract şi în procesul verbal de predare -primire; c) studentul va trebui să locuiască în camera repartizată, orice schimbare urmând a se face numai cu acordul administratorului de cămin, a şefului serviciului cămine-cantină şi reprezentantul L.S. – U.O.C. implicat în procesul de cazare al facultăţii de unde provine studentul;
d) studentul trebuie să aibă o ţinută şi un comportament decente şi să respecte normele de convieţuire în comun şi de comportare civilizată în societate; e) studentul are obligaţia de a nu deteriora bunurile din inventarul camerei şi de a nu aduce prejudicii materiale căminului; orice stricăciune provocată în mod intenţionat în spaţiul deţinut de student va fi evaluată în interval de 48 de ore de către reprezentanţii serviciului Tehnic şi a Comitetului de Cămin şi va fi recuperată de la student în maximum 30 de zile, pe bază de chitanţă emisă de administraţia căminului; f) studenţii trebuie să menţină curăţenia în cameră şi in jurul căminului, fiind interzisă aruncarea în jurul căminelor a ambalajelor şi resturilor menajere sau de altă provenienţă . în caz contrar vor fi sancţionaţi conform Legii 98/1994, cu amendă de 500.000 lei. g) Să beneficieze efectiv de focul închiriat, el însuşi şi numai el, cât timp nu renunţă la acest loc, făcându-şi lichidarea conform contractului; studentul care ocupă fictiv locul în cămin pentru a-l pune la dispoziţia altor studenţi în scopul cazărilor clandestine, va fi sancţionat; h) Să respecte orele de odihnă (linişte ) în cămin ( 22°° – 6°° ). Tulburarea liniştii şi ordinii publice ( în interiorul sau exteriorul căminului) se sancţionează conform Legii 61/1991. Putând intervenii la cererea comitetului de cămin sau a paznicului de la poartă si Poliţia Universitară; i) Să nu comercializeze în cămin nici un fel de produse; j) Pregătirea hranei în cameră nu este permisă k) Să achite taxa de cămin până în ultima zi a lunii în curs, pentru luna următoare, conform tarifului existent; neplata în termen a acestor taxe va fi sancţionată cu penalizare de 1 %/zi de întârziere pentru suma datorată, şi apoi prin excluderea din cămin sau necazarea în anul următor; l) Să achite la începutul anului universitar (o dată cu prima taxa de cămin) suma stabilită drept fond de rulment, conform anexei 6; m) Să faciliteze inspectarea camerelor de către administratorul de cămin (şeful Serviciului Cămine – Cantină, conducerea facultăţii, conducerea universităţii), dar numai în prezenţa unui membru din Comitetul de Cămin sau a unui membru al L S. – U. O. C. şi a unui locatar al camerei respective, cu scopul de a se observa starea în care se găseşte camera de locuit; n) Este interzisă introducerea şi creşterea în cămin a diverselor animale şi păsări (fapt ce contravine normelor igienico-sanitare); o) Este strict interzisă lipirea diferitelor înscrisuri, afişe sau postere pe pereţi sau oe uşile din cămine; p) Este strict interzisă introducerea şi consumul de băuturi alcoolice,substanţe halucinogene în incinta căminelor studenţeşti; q) Fumatul este permis doar în locurile special amenajate; r) Cazarea persoanelor străine în cămin este permisă numai rudelor de gradul l, cu aprobarea scrisă a administratorului de cămin şi nu mai mult de două zile; s) Este strict interzisă cazarea altor persoane decât cele menţionate la punctul r) ; nerespectarea acestei dispoziţii duce la evacuarea în termen de 48 de ore din cămin a celui vinovat; t) Să elibereze locul închiriat, la data expirării contractului încheiat în acest sens, făcându-şi personal lichidarea, cu predarea tuturor bunurilor preluate la începutul anului şi prevăzute în contract, inclusiv cheile yalelor.
Art.3. Cetăţenii străini şi categoriile de persoane prevăzute la Cap.2, art.5 si 6, care locuiesc în cămine au aceleaşi drepturi şi îndatoriri, ca şi studenţii cazaţi după criteriile prevăzute în Cap.2,Art.4.
Capitolul 4. SANCŢIUNI
Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament se constată de către administrator, Şeful Serviciului Cămine-cantină şi preşedintele Comitetului de Cămin sau al L.S. — U.O.C. care vor aduce la cunoştinţa decanatelor şi a conducerii Universităţii, cele constatate, printr-un proces verbal semnat de cele 3 autorităţi, în termen de 5 zile de la data constatării. Art.1. Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul Regulament, se vor aplica, în funcţie de gravitatea abaterilor, următoarele sancţiuni a) avertisment; b) excluderea din cămin pentru anul universitar în curs; c) excluderea definitivă din căminele Universităţii „Ovidius” din Constanţa pe toată perioada studiilor; Art.2. Pentru sancţiunile de la Cap.4, Art.1,lit. b şi c nu se restituie taxa de cămin pentru luna în curs. în cazul în care taxa de cămin nu a fost achitată pentru perioada până la data excluderii, Universitatea va acţiona pe cale legală pentru recuperarea sumelor restante. Art.3. a) Sancţiunile de la Cap.4, art.1, lit a, (avertisment) se aplică pentru abaterile prevăzute în Cap. 3, Art.2, iit.c,g,m (pentru deteriorări minore), f,h,n,o,i, şi în termen de 5 (cinci zile) de la comiterea abaterii şi se aduc la cunoştinţa serviciului social şi Biroul Consiliului Facultăţii de care aparţine studentul; b) Sancţiunile de la Cap.4, Art.1, lit. b se aplică pentru repetarea abaterilor de la aliniatul precedent precum si pentru săvârşirea abaterilor de la Cap.3, Art.2, lit. k ( neplata taxei de cămin pentru o perioadă ce depăşeşte o lună calendaristică) şi p, q, r. , Cap.2. Art.7 c) Sancţiunile de la Cap.4, Art.1, lit. se aplică pentru abateri grave ex. Cap.3, art.2, lit g, şi repetate abateri de la disciplina de cămin, abateri sancţionate deja conform Art.3, lit. B. Art.4. a) Pentru abaterile săvârşite, sancţiunile se vor aplica studentului, sau tuturor din cameră , după caz. b) Termenul de aplicare a sancţiunilor de la Art. 3, este de 20 de zile de la decizia de sancţionare. Art,5. Evidenţa abaterilor se ţine de preşedintele Comitetului de Cămin, administrator şi de Şeful Serviciului Cămine – Cantină şi se refera la întreaga perioadă în care studenţii locuiesc în cămine. Art.6. Contestaţiile împotriva sancţiunilor aplicate se depun în termen de 15 ziie de la comunicarea sancţiunii. Comunicarea se face prin intermediul Compartimentului Cămine – cantină, in scris , sub forma unei decizii, aprobate de prorectorul cu probleme sociale. Contestaţiile se analizează de către şeful Serviciului Cămine – Cantină, Conducerea Universităţii şi preşedintele LS.-U.O.C.. Prorectorul Universităţii cu probleme sociale studenţeşti, informează periodic Biroul Academic al Senatului asupra modului de rezolvare a abaterilor apărute in căminele studenţeşti ale Universităţii.

PRECIZĂRI
Prezentul Regulament a fost modificat, actuilizat si aprobat in sedinţa Senatului UOC din data de 31 ianuarie 2007. Va fi adus la cunoştinţa tuturor factorilor implicaţi prin afişarea şi distribuirea în toate compartimentele. Nimeni nu poate invoca necunoaşterea prezentului Regulament în caz de săvârşire a unei abateri sau primire a unei sancţiuni. De urmărirea aplicării prezentului Regulament sunt direct răspunzători: – compartimentul cămine-cantină, – preşedintele LS.-U.O.C., – prodecanii cu activitatea cu studenţii, – prorectorul cu probleme sociale studenţeşti. Revizuirea şi modificarea prezentului Regulament se poate face numai de SENATUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” CONSTANTA, la propunerea Comisiei Sociale a Universităţii şi a Ligii Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa. Originalul acestui regulament trebuie să conţină semnăturile şi ştampilele în original ale celor trei autorităţi semnatare: Serviciul Cămine – Cantină, prorectorul cu probleme studenţeşti, Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanta. RECTOR Prof.univ. dr. Victor CIUPINA
Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa (L.S. – U.O.C.)

Anexa nr. 1
ATRIBUŢIILE COMITETULUI DE CĂMIN

Pentru o mai bună colaborare între studenţi şi administraţia căminelor, conducerile facultăţilor şi conducerea Universităţii, Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa (L.S.- U.O.C.) va desemna „Comitetele de Cămin8. Acestea vor fi formate exclusiv din studenţi căminişti, membri ai L.S. -U.O.C.. Comitetele de Cămin sunt desemnate de L.S. – U.O.C la începutul fiecărui an universitar. Ele se subordonează direct Colegiului Director al L.S. -U.O.C şi preşedintelui acesteia, către care fac rapoarte săptămânale referitoare la activitatea lor precum şi la problemele curente ale studenţilor căminişti. Aiegerea membrilor, structura organizaţională, organigrama şi atribuţiile membrilor Comitetelor de Cămin cad în sarcina exclusivă a Colegiului Director al L.S. – U.O.C.. Administraţia căminelor şi conducerea Universităţii vor avea rol consultativ în stabilirea atribuţiilor acestor Comitete de Cămin. Comitetul de Cămin este compus din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4 responsabili de paliere.
Atribuţii:
a) asigură popularizarea, cunoaşterea şi respectarea de către studenţi atât a prezentului REGULAMENT cât şi a altor acte normative care reglementează viaţa universitară; b) asigură ordinea şi disciplina în cămin din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricărui student din căminul de care răspunde; c) aduce la îndeplinire împreună cu administratorul căminului sarcinile stabilite de organele medico-sanitare şi de pază contra incendiilor; d) propune, împreună cu administratorul căminului, completarea dotării cu cazarmament şi cu alte materiale şi înlocuirea materialelor care nu mai pot fi îoiosite; e) propune, împreună cu administratorul căminului, principalele reparaţii şi amenajări la clădiri şi instalaţii, repararea mobilierului şi a cazarmamentului; f) sesizează conducerea administrativă de neîndeplinirea obligaţiilor de către salariaţii cu atribuţii în administrarea şi funcţionarea corespunzătoare a căminului; g) răspunde la solicitările administratorului, prodecanului, prorectorului şi preşedintelui L.S.-U.O.C. la orice acţiune privind buna desfăşurare a activităţilor in cămin. h) întocmeşte rapoarte săptămânale către Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” Constanţa referitor la problemele apărute precum şi cele în curs de rezolvare. Colegiul Director al L.S.-U.O.C. va avea şedinţe bilunare cu toate Comitetele de Cămin. Preşedintele L.S.-U.O.C., membru în Biroul de Senat, va informa acest for de conducere, printr-un raport scris, lunar, despre toate probleme apărute, în caz de nesoluţionare a problemelor se poate cere ajutorul Senatului în medierea şi găsirea de soluţii. i) L.S.-U.O.C. demite membri ai Comitetelor de Cămin pentru abateri grave. Decizia scrisă de excludere se va înmâna studentului şi se va aduce la cunoştinţa şefului Serviciului social, administratorului şi prorectorului cu probleme studenţeşti, în mod excepţional, L.S.-U.O.C. poate dizolva Comitetele de Cămin.
9
Anexa nr.2
ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORULUI DE CĂMIN

Atribuţiile administratorului de cămin sunt: a) gestionează,conform dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile din dotarea căminului; b) predă spre folosinţă studenţilor inventarul camerei (pe baza contractului de închiriere) la începutul anului universitar şi îl preia personal la sfârşitul acestuia; c) are obligaţia de a ţine riguros evidenţa repartizării studenţilor în camere pe baza organigramei clare şi afişate corespunzător; d) propune.împreună cu preşedintele de cămin şi comitetul de cămin, completarea dotării căminului, solicită şi urmăreşte înlocuirea materialelor ce nu mai pot fi folosite; e) urmăreşte efectuarea vizelor de flotant şi înscrierea in cartea de imobil a tuturor persoanelor cazate; f) eliberează legitimaţii de cămin şi aplică ştampila căminului lunar pe jj, legitimaţii, după achitarea tarifului de cazare; g) asigură spălarea şi schimbarea lenjeriei; h) urmăreşte şi răspunde de întreţinerea şi efectuarea curăţeniei în spaţiile din cămine şi din jurul acestora; stabileşte programul de lucru şi urmăreşte calitatea muncii personalului care asigură întreţinerea şi curăţenia ; – răspunde de justa repartizare a îngrijitoarelor pe sectoare – 800 mp/om; i) urmăreşte întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor electrice şi sanitare; ţine evidenţa , într-un registru special, tuturor deficienţelor constatate şi semnalate şi modul cum au fost remediate; j) urmăreşte întreţinerea şi curăţenia camerelor, semnalează în scris împreuna cu preşedintele de cămin, serviciul social şi tehnic, despre deficienţele tehnice şi eventualele abateri ale studenţilor, in termen de 24 de ore de la constatare; k) urmăreşte modul în care este asigurată paza căminului, de către personalul de pază; I) încasează taxa de cămin, conform normelor în vigoare; m) sesizează pagubele produse în cămin şi ia măsuri pentru recuperarea x sumelor aferente, în căzui în care autorul nu este identificat se consideră răspunzători toţi studenţii din camera respectivă. Sesizarea se face în scris de către administrator împreună cu preşedintele si comitetul de cămin , în termen de 15 zile studenţii vinovaţi vor achita contravaloarea pagubelor respective, pe baza devizelor de reparaţii întocmite de serviciul tehnic; n) asigură aprovizionarea şi folosirea materialelor de curăţenie şi dezinfecţie pe care le evidenţiază operativ; o) asigură respectarea normelor sanitare şi de pază contra incendiilor; p) are obligaţia de a se afla în posesia unei dubluri a cheilor de la toate camerele căminului pentru a putea interveni! operativ In cazul apariţiei unor defecţiuni sau în caz de incendiu; intervenţia se face numai în prezenţa unui membru al L.S. – U.O.C. şi a unui locatar al camerei respective, cu întocmirea unui proces verbal; administratorul răspunde de modul cum sunt utilizate cheile aflate asupra sa; q) în caz de necesitate (situaţii deosebite) va lua toate măsurile pentru asigurarea integrităţii materialelor căminului şi dotărilor de orice fel cu care
10
acesta este înzestrat; va stabili acţiuni de primă urgenţă pentru asigurarea condiţiilor minime unei convieţuiri civilizate în cămin r) în caz de abateri si încălcare a atribuţiilor ce-i revin, administratorul va fi sancţionat pe cale administrativă sau disciplinară, după caz. s) se vor pune la dispoziţia studenţilor camere de gătit, pe fiecare palier din fiecare cămin; t) poartă şedinţe săptămânale cu Comitetul de Cămin.
11
Anexa nr.3.
ATRIBUŢIILE PORTARULUI DE CĂMIN

Atribuţiile portarului de cămin sunt: a) are obligaţia de a-si desfăşura activitatea conform programului stabilit de compartimentul social cămine-cantină; b) pe durata programului urmăreşte , legitimează si înregistrează în registrul de poartă toate persoanele străine care intră în căminele studenţeşti. După orele 24°° nu permite accesul în cămin decât a studenţilor cazaţi în acel cămin; c) are sarcina de a controla permanent obiectivul păzit, să observe dacă geamurile există şi sunt închise, dacă la grupurile sanitare există toate dotările, apa este închisă şi curentul electric funcţionează în bune condiţii; d) sa nu permită scoaterea unor bunuri ce aparţin căminului,fiind răspunzător în acest sens conform legilor în vigoare; e) va semnala în registrul de procese verbale toate evenimentele petrecute în timpul serviciului, în funcţie de gravitatea evenimentului (incendiu,inundaţie,emanaţie de gaz), va anunţa administratorul, preşedintele de cămin, serviciul social-administrativ. f) Trebuie să aibă o ţinută decentă şi o comportare civilizată atât faţă de studenţii căminişti,cât şi de toate persoanele cu care intră în contact; g) Să nu părăsească căminul până la venirea schimbului , să întocmească procesul verbal de predare primire cu schimbul sau cu administratorul căminului; h) Are obligaţia de a degaja de gunoi şi de zăpadă accesul in obiectiv î) încălcarea atribuţiilor de serviciu se sancţionează conform Decretului nr.477/1983 şi a prevederilor codului muncii.
12
Anexa nr. 4.
ATRIBUŢIILE ŞEFULUI SERVICIULUI CĂMINE-CANTINĂ

Serviciul cămine-cantină asigură condiţiile materiale şi de trai ale studenţilor cu următoarele atribuţii: 1) Administrează căminele şi cantinele; 2) Urmăreşte aprovizionarea cu materiale de curăţenie a căminelor şi cantinelor; 3) Urmăreşte folosirea judicioasă a materialelor de orice fel repartizate căminelor şi cantinelor studenţeşti; 4) Se îngrijeşte de aprovizionarea cu alimente a cantinelor şi răspunde de depozitarea şi conservarea lor; 5) Urmăreşte întocmirea corectă a meniurilor, în măsuri, pentru buna pregătire a hranei atât calitativ cât şi cantitativ; 6) Ţine evidenta studenţilor bursieri şi întocmeşte statele de plată pentru toate felurile de burse şi pentru studenţii şi doctoranzii străini; 7) Ţine evidenţa studenţilor cazaţi şi răspunde de încasarea taxei de cămin; 8) Ţine evidenţa cheltuielilor de întreţinere: apă, gaz, energie electrică, pe student si calculează costurile de cazare lunar. 9) Verifică şi răspunde de activitatea compartimentului de pază şi PSI, a administratoarelor şi întocmeşte pontajele; 10) Poartă şedinţe bilunare cu Comitetele de Cămin şi în caz de necesitate cu Colegiul Director al L.S. – U.O.C..
13
Anexa nr. 5
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MUNCITOR DE ÎNTREŢINERE DE LA CĂMINE

1) Să se prezinte la serviciu la ora stabilită prin program la fiecare schimb; 2) Să-si păstreze sculele şi uneltele în bună stare de folosire; 3) Să treacă zilnică pe la fiecare cămin pe care în sarcină, unde verifică şi dacă este nevoie intervine asupra: a) instalaţiilor sanitare (robineţi, sifoane, conducte) şi a celor de încălzire în perioada când acestea sunt în funcţiune; b) desfundării coloanelor de scurgere care sunt înfundate; c) instalaţiilor electrice de iluminat şi de forţă începând cu tabloul electric şi terminând cu aparatele (prizele.întrerupătoarele), montate în spaţiile comune şi în camerele în care are acces; d) funcţionării feroneriei (broaşte, balamale, cremoane, etc.) la spaţiile comune, în camere va acţiona la sesizarea studenţilor sau administratorului în măsura în care acestea sunt deschise. 4) Să repare piesele defecte (dacă se poate) şi să le înlocuiască pe acelea care nu mai pot fi reparate cu altele noi puse la dispoziţie de către administrator sau şeful de atelier; 5) Să constate deficienţele mai mari şi să le facă cunoscute, atât administratorului, cât şi şefului de atelier pentru a lua măsurile necesare; 6) Să aducă la cunoştinţă administratorului şi a şefului de atelier orice defecţiune constatată chiar dacă nu ţine de specificul meseriei sale; 7) Să verifice lunar starea instalaţiilor de gaz metan; 8) Ajută la executarea unor lucrări de reparaţii de volum mai mare; 9) Execută orice sarcină pe care o primeşte de la administrator sau şef de atelier (operaţii de încărcare-descărcare, evacuat moloz.zăpadă şi altele).
14
Anexa nr.6.
FONDUL DE RULMENT

Fondul de rulment reprezintă o garanţie financiară (în afara taxei de cămin) constituită prin contribuţia fiecărui student căminist, cu scopul de a se recupera eventualele stricăciuni produse în spaţiile comune de către făptaşi neindentificaţi, precum şi pentru eventuale dotări suplimentare în cămin, aprovizionări materiale de curăţenie, întreţinere, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, prestări servicii. Se vor respecta următoarele : 1) La începutul fiecărui an universitar, studentul cazat în cămin va plăti suma stabilită de către Senatul Universităţii la propunerea venită din partea Comitetului de cămin si a Serv. Cămine-cantină, care reprezintă contribuţia acestuia la fondul de rulment al căminului; 2) Pentru suma plătită studentul va primi o chitanţă de la administratorul de cămin pe care va fii notată destinaţia banilor – fond rulment; 3) Fondul creat în acest mod pentru fiecare cămin în parte va trebui să fie adus la cunoştinţa studenţilor care locuiesc în căminul respectiv, prin afişare la avizier; 4) Hotărârea privind utilizarea fondului de rulment se va face pe baza unui referat întocmit de preşedintele şi administratorul de cămin, avizat de Serv. cămine – cantină de Prorectorul cu probleme sociale-studenţeşti şi de preşedintele LS. – U.O.C.; 5) Plata se va face pe baza unui deviz de cheltuieli ce va fi întocmit de Serv. tehnic,vizat de Serv. cămine-cantină, deviz care va fi păstrat alăturat de nota de plată, în dosarul destinat fondului de rulment deschis la fiecare cămin; 6) La sfârşitul fiecărui semestru se va face un bilanţ care va fi adus la cunoştinţa studenţilor. Bilanţul de la finele anului universitar (15 sept.) va consemna sumele adunate şi cheltuite şi va prezenta suma rămasă disponibilă (dacă este cazul). Această sumă rămâne ca sold la fondul de rulment fiind completat cu valoarea stabilită pentru acest fond, în anul universitar următor; 7) Controlul asupra obţinerii şi gestionării fondului de rulment poate să-l efectueze serviciul Contabilitate şi serviciul Control Financiar Intern.

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont