REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVÃŢÃMÂNTUL SUPERIOR

Regulamentul a fost elaborat în baza următoarelor documente:
– În conformitate cu prevederile art.67(2,4,6), art.70(2) şi art.72(2) din Legea învãţãmântului nr.84/1995, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
– În conformitate cu prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studii universitare, cu modificãrile ulterioare,
– În conformitate cu prevederile art.1, art.2 şi art.3 din Legea nr.60/2000 privind dreptul absolvenţilor învãţãmântului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învãţãmânt superior de stat acreditate,
– În temeiul O.M.E.C. 295/2007 publicat în M.O.F. 135/23.02.2007, privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învãţamântul superior (2007).
2
1.
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢÃ

Facultatea de Ştiinţe Economice organizeazã pentru sesiunea iulie 2009 examen de licenţã la urmãtoarele specializãri şi forme de învãţãmânt:

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor – zi şi I.D.;

Afaceri internaţionale – zi şi ID

Relaţii Economice Internaţionale – I.D.;

Contabilitate şi Informaticã de Gestiune – zi şi I.D.;

Finanţe şi Bãnci – zi şi I.D.;

Marketing – zi.

Examenul de licenţã pentru anul III zi şi I.D. şi anul V I.D. constã din douã
probe:

proba I: evaluarea cunoştinţelor din domeniul lucrãrii de licenţã (oral)

proba a II-a: prezentarea şi susţinerea lucrãrii de licenţã.
Pentru fiecare probã se acordã o notã. Nota de promovare a fiecãrei probe este de cel puţin 5,00.
Nota fiecãrei probe reprezintã media aritmeticã (cu douã zecimale, fãrã rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul).
Examenul de licenţã este promovat dacã probele sunt susţinute şi promovate, iar media aritmeticã a notelor acordate acestora (cu douã zecimale, fãrã rotunjire) este de cel puţin 6,00.
O probã susţinutã într-o sesiune anterioarã este recunoscutã.
Un examen nepromovat se poate repeta într-o sesiune ulterioarã, cu suportarea de cãtre candidat a taxelor aferente, stabilite de Senatul Universitãţii „Ovidius”.

Rezultatele probei probelor se comunicã, prin afişare, la secretariatul facultãţii în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.

Eventualele contestaţii privind rezultatul unei probe se depun, la secretariatul facultãţii în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvã în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de cãtre Comisia de analizã a contestaţiilor din facultate. Contestaţiile sunt soluţionate exclusiv la nivelul Facultãţii de Ştiinţe Economice, rezoluţia datã fiind definitivã.

Pot susţine, dupã caz, examen de licenţã:
(1)
absolvenţii de învãţãmânt superior ai specializãrilor acreditate sau autorizate sã funcţioneze provizoriu;
3
(2)
absolvenţii de învãţãmânt superior particular înmatriculaţi la specializãrile autorizate sã funcţioneze provizoriu cãrora, ulterior, li s-a retras autorizarea de funcţionare provizorie sau care a intrat în lichidare;
(3)
absolvenţii de învãţãmânt superior particular, care au început studiile la specializãrile neautorizate, dar care sunt autorizate sã funcţioneze provizoriu sau acreditate la data susţinerii examenului de licenţã.
Condiţii speciale de înscriere la susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie
Absolvenţii instituţiilor particulare care solicită susţinerea examenelor finale de studii la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universitatea „Ovidius” Constanţa trebuie să fi urmat studiile în domenii şi specializări acreditate ale acesteia, iar disciplinele din planurile de învăţământ studiate de absolvenţi să corespundă în proporţie de 80 % cu disciplinele din planurile de învăţământ ale specializării la se vor înscrie pentru susţinerea examenelor finale.

Candidaţii la examenul de licenţã prezintã la înscriere, un certificat de competenţã lingvisticã într-o limbã de circulaţie internaţionalã, eliberat de catedra de profil din cadrul Universitãţii „Ovidius”.

Înscrierea la examenul de licenţã se efectueazã (cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului) prin completarea fişei de înscriere şi depunerea lucrãrii de licenţã copertatã şi pe suport electronic. Lucrarea de licenţã va fi însoţitã de referatul întocmit de îndrumãtorul ştiinţific în care se propune o notã pentru lucrare, care va avea caracter orientativ la comisia de susţinere.
Absolvenţii cu taxã vor anexa şi chitanţa de achitare a taxei de susţinere a examenului de licenţã (300 lei).

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţã se efectueazã, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului, pe bazã de cerere scrisã. Absolvenţii cu taxã vor anexa şi chitanţa de achitare a taxei de susţinere a examenului de licenţã (300 lei) .

Lucrarea de licenţã va avea aproximativ 50 pagini şi va fi structuratã în douã pãrţi principale:

o parte teoreticã (de aproximativ 10-15 pagini) reprezintã stadiul cunoaşterii

o parte practicã (aproximativ 35-40 pagini) reprezintã studiul de caz.
Perioadele de susţinere a examenului de licenţã sunt urmãtoarele:

22-24 iunie 2009 pentru anul V–forma de învãţãmânt la distanţã (I.D.) – toate specializãrile,

6-10 iulie 2009 pentru anul III formele de învãţãmânt zi şi I.D. – toate specializãrile,
4

Cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului de licenţã, secretarele facultãţii vor pregãti un dosar, pentru fiecare specializare, care vor cuprinde lista cu studenţii care pot participa la examenul de licenţã şi lista cu mediile generale de absolvire.

Comisiile pentru examenul de licenţã se stabilesc pe fiecare specializare, prin decizia rectorului universitãţii, la propunerea consiliilor de facultate şi cu aprobarea senatului universitãţii. Membrii unei comisii trebuie sã aibã titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector/conferenţiar/profesor. Preşedintele comisiei trebuie sã fie profesor universitar sau conferenţiar universitar.
Secretarul comisiei poate fi asistent sau lector universitar.
2.
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
a.
Facultatea de Ştiinţe Economice organizeazã examen de disertaţie pentru urmãtoarele masterate:

Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii;

Administrarea afacerilor internaţionale;

Contabilitatea şi auditul afacerilor şi administraţiilor publice;

Managementul proiectelor de afaceri.

Examenul de disertaţie constã în prezentarea şi susţinerea lucrãrii de disertaţie.

Media de promovare a examenului este de cel puţin 6,00.

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertaţie se face cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului.

La înscriere se va depune un exemplar din lucrarea de licenţã copertatã şi pe suport electronic şi chitanţa de achitare a taxei examenului de disertaţie.
Lucrarea de disertaţie va fi structuratã in douã pãrţi:

o parte teoreticã (aproximativ 10-15 pagini) – stadiul cunoaşterii

o parte practicã (aproximativ 25-30 pagini) – studiul de caz.

Comisiile pentru examenul de disertaţie se stabilesc pe fiecare specializare, prin decizia rectorului universitãţii, la propunerea consiliilor de facultate şi cu aprobarea senatului universitãţii. Membrii unei comisii trebuie sã fie în numãr de minim 3, sã aibã titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector/conferenţiar/profesor. Preşedintele comisiei trebuie sã fie profesor universitar sau conferenţiar universitar.
Secretarul comisiei poate fi asistent sau lector universitar.

Perioada de desfãşurare a examenului de disertaţie este 27-29 iunie 2009 – toate masteratele.

Rezultatele examenului se comunicã prin afişare la secretariatul facultãţii în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acestuia.
5

Eventualele contestaţii privind rezultatul unei probe se depun, la secretariatul facultãţii în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvã în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de cãtre Comisia de analizã a contestaţiilor din facultate. Contestaţiile sunt rezolvate exclusiv la nivelul Facultãţii de Ştiinţe Economice, rezoluţia data fiind definitivã.

Înainte cu 3 zile de începerea examenului de disertaţie, fiecare secretarã va întocmi un dosar care va cuprinde lista nominalã a studenţilor care participã la examen şi lista cu mediile obţinute în anii de studii.

Dupã finalizarea examenului de licenţã şi a examenului de disertaţie, secretarele facultãţii vor proceda la consemnarea rezultatelor obţinute de studenţi în documentele legale, în vederea eliberãrii documentelor de studii (diploma de licenţã şi diploma de masterat).
Prevederile prezentului regulament se aplicã atât absolvenţilor promoţiei 2009, cât şi absolvenţilor promoţiilor anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţã sau disertaţie.
Decan,
Prof.univ.dr. Ion BOTESCU

Tags:
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Un portal studentesc actualizat! Impartaseste cu studentii tai pe net o multime de poze, filme, informatii, cursuri si experiente inedite. Distreaza-te pe net cu toti colegii de campus sau camin. Creaza un cont si conecteaza-te in noua retea sociala. Gandit pentru studentii din Romania acest website va ofera resurse deosebite in materie de continut precum si optiuni variate in materie de socializare. Incepeti chiar acum, faceti un cont gratuit.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Student pe net © 2023 - Toate drepturile rezervate.
sau

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Creează cont